امروز : 01 مهر 1402
معاونت تحقیقات فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

تفاهم نامه ها

تفاهم نامه همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان با انستیتو پرتوپزشکی نوین

تفاهم نامه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان و دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تفاهم نامه پژوهشکده علوم غدد درون ریزومتابولیسم و دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تفاهم نامه مرکز تحقیقات گامتوژنزیس و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تفاهم نامه نیروی انتظامی و دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تفاهم نامه همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی وپیشگیری از مصدومیت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیقات قلب و عروق ایران و دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تفاهم نامه همکاری شرکت تک ژن زیست و دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تفاهم نامه همکاری شرکت باریج اسانس و دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

توافق نامه ها

موافقت نامه تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه جامع تحقیقات علوم پزشکی

لیست اخبار صفحه :1
بازدید جمعی از مدیران فناوری دانشگاه از مجتمع صنایع دانش بنیان کسا و مرکز نوآوری شروع

بازدید جمعی از مدیران فناوری دانشگاه از مجتمع صنایع دانش بنیان کسا و مرکز نوآوری شروع

بازدید جمعی از مدیران فناوری دانشگاه و با حضور مدیر توسعه فناوری دانشگاه، رئیس مرکز رشد فناوری سلامت و رئیس دفتر ارتباط با صنعت با هدف ارزیابی امکانات، تجارب و زمینه‌های مشترک موجود در راستای همکاری با مجتمع صنایع دانش بنیان کسا و مرکز نوآوری شروع صورت پذیرفت.