8:28:20 PM 1401 / 07 / 07
   

   


سایت مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Researchکمیته تحقیقات دانشجویی

 

--1401 / 06 / 21  -14:53 تعداد مشاهدات :59


--1401 / 06 / 15  -10:9 تعداد مشاهدات :80


--1401 / 06 / 15  -9:57 تعداد مشاهدات :106


--1401 / 06 / 14  -12:17 تعداد مشاهدات :63


--1401 / 06 / 14  -12:14 تعداد مشاهدات :57


--1401 / 06 / 10  -23:15 تعداد مشاهدات :120


--1401 / 06 / 10  -23:8 تعداد مشاهدات :81


--1401 / 06 / 10  -23:3 تعداد مشاهدات :65


--1401 / 06 / 10  -22:59 تعداد مشاهدات :62


--1401 / 06 / 10  -22:53 تعداد مشاهدات :70

 

--1400 / 05 / 09  -9:19 تعداد مشاهدات :579


--1400 / 04 / 13  -12:29 تعداد مشاهدات :557


--1400 / 03 / 23  -12:22 تعداد مشاهدات :599


--1399 / 12 / 04  -13:55 تعداد مشاهدات :885


--1399 / 12 / 04  -10:15 تعداد مشاهدات :811


--1399 / 12 / 04  -9:34 تعداد مشاهدات :858


--1399 / 12 / 04  -9:21 تعداد مشاهدات :750


--1399 / 11 / 20  -12:17 تعداد مشاهدات :805

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

--1400 / 02 / 04  -13:57 تعداد مشاهدات :812

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

--1399 / 05 / 05  -9:7 تعداد مشاهدات :953

دانشگاه علوم پزشکی البرز در نظر دارد:

--1399 / 02 / 20  -7:54 تعداد مشاهدات :1037

دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نظر دارد:

--1399 / 02 / 07  -11:59 تعداد مشاهدات :1083

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نظر دارد:

--1399 / 02 / 07  -11:56 تعداد مشاهدات :1000

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله در نظر دارد:

--1399 / 02 / 02  -13:17 تعداد مشاهدات :1247

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در نظر دارد:

--1399 / 01 / 26  -8:58 تعداد مشاهدات :1007

دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد:

--1398 / 12 / 19  -12:52 تعداد مشاهدات :1078

 

--1401 / 05 / 02  -12:58 تعداد مشاهدات :126


--1401 / 05 / 01  -9:41 تعداد مشاهدات :119


--1401 / 04 / 29  -14:5 تعداد مشاهدات :99


--1401 / 04 / 28  -10:36 تعداد مشاهدات :104


--1401 / 04 / 28  -9:52 تعداد مشاهدات :106


--1401 / 04 / 26  -12:54 تعداد مشاهدات :92


--1401 / 01 / 16  -10:3 تعداد مشاهدات :331


--1400 / 06 / 16  -13:11 تعداد مشاهدات :418


--1400 / 04 / 07  -12:45 تعداد مشاهدات :474


--1400 / 02 / 27  -9:41 تعداد مشاهدات :580


--1400 / 01 / 28  -9:27 تعداد مشاهدات :983


--1400 / 01 / 24  -12:11 تعداد مشاهدات :684