امروز : 22 تیر 1403
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معرفی نظام ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت