امروز : 01 مهر 1402
معاونت تحقیقات فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دفتر نظارت و ارزشیابی طرح های تحقیقاتی دانشگاه با توجه به رسالت خود، در خصوص مدیریت طرح های تحقیقاتی دانشگاه انجام وظیفه می کند. این دفتر مدیریت پروژه های تحقیقاتی را در معاونت معاون تحقیقات و فناوری بر اساس شرح وظایف بر عهده دارد و کلیه امور مربوط به طرح های تحقیقاتی را از بدو ورود به معاونت معاون تحقیقات و فناوری تا زمان تسویه حساب کامل انجام می‌دهد. این دفتر با سه نیروی ثابت ( دکترای مطالعات اعتیاد و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت)  در حال حاضر فعالیت می‌کند. برخی از وظایف دفتر به شرح زیر است:

1- تهیه و تنظیم صورتجلسه کمیته اخلاق و شورای پژوهشی - مصوبات مربوط به صورتجلسه و پیگیری آنها

2- انجام مکاتبات و امور پیگیری مربوط به بندهای صورتجلسه کمیته اخلاق

3- بایگانی نامه های اداری

4- تهیه قرارداد طرح های تحقیقاتی

5- تهیه و گزارش صورت اجناس اموالی طرح ها

6- مطابقت فاکتورهای طرح های تحقیقاتی با پروپوزال

7- اعلام گزارش طرح های پایان یافته به بانک اطلاعاتی

8- اعلام گزارش ساعات فعالیت اعضای هیئت علمی در جلسات

9- ورود اطلاعات پروپوزال های جدید در سامانه پژوهش

10- پیگیری فایل های الکترونیکی طرح های قبلی و ورود به سامانه

11- به روز رسانی اطلاعات طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهش

12- ارائه گزارش از وضعیت طرح های تحقیقاتی و پرداخت های قبلی بطور ماهانه

13- تهیه گزارش عملکرد دفتر نظارت و ارزشیابی هر 3 ماه یکبار جهت درج در وب سایت و مجله پژوهش

14- تهیه و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی

15-  ورود اطلاعات مصوبات صورتجلسات شورای پژوهشی و کمیته اخلاق درزمینه طرح ها  به سامانه پژوهش

16-  مکاتبات و امور مربوط به بندهای صورتجلسه شورای پژوهشی 

17-  تحویل گرفتن، دسته بندی و بایگانی نامه های اداری

18 -  به روز رسانی وب سایت معاونت

19-  ارسال نامه به سایر مجریان و همکاران طرح ها

20- تحویل نامه های اداری