امروز : 01 مهر 1402
معاونت تحقیقات فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده/ دانشگاه

آدرس سایت معاونت تحقیقات و فناوری

دانشکده علوم پزشکی آبادان

https://research.abadanums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اراک

https://research.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

https://research.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

https://research.umsu.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

https://research.esfrums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

https://research.asaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

https://research.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی البرز

https://research.abzums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

https://research.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

https://research.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

http://research.irshums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

https://research.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل

https://research.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بم

https://research.mubam.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

https://research.behums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر

https://research.bpums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

https://research.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

https://research.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

https://research.thums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی تربت جام

https://research.trjums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://research.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

https://research.jmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

https://research.jums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

https://research.nkums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی خمین

https://research.khomeinums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی خوی

https://research.khoyums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

https://research.dums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

https://research.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زابل

https://research.zbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

https://research.zaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

https://research.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ساوه

https://research.savehums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی سراب

http://research.sarabums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

https://research.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

https://research.semums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

http://research.sirums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

https://research.shmu.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی شوشتر

https://research.shoushtarums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

https://research.skums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

https://research.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

https://research.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی فسا

https://research.fums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

https://research.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قم

https://research.muq.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

https://research.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

https://research.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

https://research.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

https://research.kums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی گراش

https://research.gerums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

https://research.goums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

http://research.gmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

https://research.gums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی لارستان

https://research.larums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://research.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

https://research.mazums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مراغه

https://researchvice.mrgums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

https://research.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

https://research.nums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

https://research.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی همدان

https://research.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

https://research.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یزد

https://research.ssu.ac.ir