امروز : 06 اسفند 1402
معاونت تحقیقات فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1- مجریان طرح های تحقیقاتی

مراحل تحویل حیوانات آزمایشگاهی به متقاضیان مجری طرح تحقیقاتی یا پایان‌نامه

1- مجری محترم طرح بایستی درخواست خود را شامل عنوان، شماره طرح، نام، شماره تماس و ایمیل مجریان و دانشجوی مربوطه، نژاد، جنس، سن و تعداد حیوان درخواستی، تاریخ درخواست و تاریخ یا تاریخ های موردنظر دریافت حیوان را به مرکز ارسال نماید.

2- متقاضی می‌بایست هزینه حیوان درخواستی را طبق جدول هزینه‌ها به شماره حساب بانک رفاه 2137740214005 شعبه  شهید بهشتی به نام درآمد اختصاصی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان واریز نماید و فیش آن را ارسال نماید.

3- پس از ثبت درخواست متقاضی و ارسال فیش، تاریخ اولین نوبت تحویل حیوانات توسط مسئول بخش تکثیر، نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی از طریق تلفن یا ایمیل به اطلاع مجری یا دانشجوی مربوطه خواهد رسید.

4- متقاضی بایستی در تاریخ مقرر جهت دریافت حیوان به مرکز مراجعه نماید. بدیهی است حداکثر 5  روز پس از این تاریخ حیوانات به سایر متقاضیان تحویل و در صورت درخواست شخص متقاضی نوبت جدیدی به وی ارائه می‌گردد.

5- جهت تسهیل و تسریع کار ضروری است متقاضی قبل از مراجعه به مرکز جهت دریافت حیوان درخواستی هماهنگی لازم را با مسئول بخش تکثیر ، نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی به عمل آورد.

6- در صورتی‌که شخص متقاضی قادر به تحویل گرفتن حیوانات درخواستی در تاریخ مقرر نباشد بایستی حداقل دو هفته قبل از موعد تعیین شده مراتب را به مسئول بخش تکثیر، نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی اطلاع داده و نوبت جدید دریافت نماید.

7- چنانچه شخص متقاضی مایل است حیوان موردنیاز خود را در نوبت های متوالی تحویل گیرد، در اولین مراجعه، نوبت های بعدی توسط مسئول بخش تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی، برحسب شرایط موجود تعیین خواهد شد.

8- در صورتی‌که این مرکز به هر دلیلی نتواند در زمان مقرر حیوانات درخواستی را تحویل دهد، در اولین زمان ممکن مراتب را به اطلاع متقاضی خواهد رساند.

2- تامین حیوانات آزمایشگاهی جهت کلاس های آموزشی

نحوه تامین حیوانات آزمایشگاهی جهت کلاس های آموزشی 
استاد و یا گروه آموزشی حداقل سه هفته قبل از برگزاری کلاس، تقاضای کتبی را به مدیر مرکز ارسال نماید.

نحوه استفاده از امکانات مرکز جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی
 مسئول برگزاری کارگاه ذیربط حداقل یک ماه قبل تقاضای کتبی خود را با ذکر جزئیات امکانات درخواستی به مدیر مرکز ارائه نماید.