امروز : 22 تیر 1403
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر سمیه نادی
مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات
دکترای تخصصی (PhD) / کتابداری و اطلاع رسانی
استادیار
دکتر سمیه نادی
شرح وظایف:

· بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی دانشگاه

· مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه

· تنظیم و بازنگری سند استراتژیک پژوهش دانشگاه

· اداره امور واحد های پژوهشی تابعه و وابسته به دانشگاه

· همکاری در ارائه خدمات علمی فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینار ها و کنفرانسهای علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات

· نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه ،کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

· برنامه ریزی جهت استفاده اعضاء هیات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارجی برابر ضوابط مصوب

· تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

· نظارت بر فعالیت نشریات پژوهشی وابسته به دانشگاه

· نظارت بر فعالیت شوراهای پژوهشی در دانشکده ها و مراکز تابعه

· هدایت، هماهنگی و نظارت بر فعالیت کمیته تحقیقات پژوهشی دانشجویان دانشگاه

· ارائه گزارش عملکرد مالی و برآورد اعتبار سالیانه امور پژوهشی دانشگاه جهت طرح در هیات رییسه

· ارزشیابی و نظارت بر کلیه مراکز تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه

· ارزشیابی و نظارت بر کلیه مراکز توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه 

· مسئول راه اندازی دوره های PHD by researchدر مراکز تحقیقاتی دانشگاه

·  دبیر و مسئول برگزاری شورای پژوهشی دانشگاه

· مسئول تأسیس مراکز تحقیقاتی و  پیگیری موافقت نامه های اصولی و قطعی مراکز تحقیقاتی

· مسئول انتخاب پژوهشگران برتر

· مسئول برگزاری شورای فرصت های مطالعاتی

· نظارت بر پرداخت حق التشویق مقالات اعضاء هیأت علمی

· به روز کردن کارنامه پژوهشی اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی

· نظارت بر سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه

· نظارت بر سامانه علم سنجی دانشگاه