امروز : 01 مهر 1402
معاونت تحقیقات فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
آقای علی شعبانی
مدیر امور عمومی
آقای علی شعبانی
شرح وظایف:

1- پیگیری و نظارت بر امور اداری پرسنل (مرخصی، ماموریت و حضور غیاب)

2- انجام ارزشیابی اولیه کارکنان

3- تهیه لیست اپیشنهادی اضافه کار کارکنان

4- پیگیری جهت تامین اقلام مصرفی و غیر مصرفی کارکنان

5- پیگیری جهت تامین تجهیزات اداری مور نیاز پرسنا

6- نظارت بر انجام امور خدمات معاونت

7- نظارت بر عملکرد شرکت های طرف قرار داد معاونت در انجام خدمات

8- پیگیری جهت تامین وسیله نقلیه جهت ماموریت های درون و برون شهری کارکنان

9- پیگیری نظارت بر انجام امور عمرانی معونت

10- پیگیری امور اجرایی جلسات ، کارگاهها و همایش ها