امروز : 22 تیر 1403
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

قوانین و مقررات

1-  ارسال حیوان آزمایشگاهی مورد درخواست جهت سایر مراکز دانشگاهی فقط در صورت واریز هزینه‌های مربوطه بر اساس تعرفه تعیین شده مستقیماً به حساب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با کد شناسه مربوط به مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی و ارائه رسید مربوطه به مرکز امکان پذیر خواهد بود.

2- تحویل حیوان آزمایشگاهیبه محققین داخل دانشگاه در صورت ارائه رسید مربوط به واریز هزینه حیوانات موردنیاز بر اساس تعرفه تعیین شده مستقیماً به حساب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با کد شناسه مربوط به مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی امکان پذیر خواهد بود.

3- نگهداری از حیوانات موردنیاز در پروژههای مصوب مربوط به محققین داخل دانشگاه بدون هزینه بوده و محققین محترم ملزم به پرداخت هزینه‌های نگهداری شامل غذا، نظافت، سم پاشی و تشخیص بیماری و درمان احتمالی نمی باشند.

4- ورود هر گونه حیوان از هر نژادی ممنوع است مگر در شرایط خاص. در مورد پروژه هایی که الزام به تهیه حیوان از منابع خارج از مرکز تکثیر، نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی را دارند، لازم است تا حیوانات به مدت یک هفته در اتاق مخصوص قرنطینه و پس از اطمینان از سلامت و تائید مسئول مرکز به اتاق نگهداری منتقل شوند

5- محققین خارج از دانشگاه که مایل به نگهداری حیوان خود در این مرکز می باشند بایستی هزینه ها را بر اساس تعرفه تعیین شده  به حساب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با کد شناسه مربوط به مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی واریز نمایند
تبصره:شماره حساب مذکور 2137740214005 شعبه  شهید بهشتی به نام درآمد اختصاصی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان می‌باشد.

6- به همراه داشتن وسایل مصرفی مورد نیاز طرح و پایان نامه (سرنگ، ماسک، دستکش، الکل، پنبه، داروی بیهوشی، فرمالین و ... ) بر عهده دانشجو می باشد.

7- ساعت کار حیوان خانه 8 الی 14:30 بوده و هماهنگی با مسئول حیوانخانه جهت انجام کار و استفاده از وسایل خارج از این زمان الزامی است.

8- کار با حیوانات آزمایشگاهی در روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیلات رسمی به دلیل تعطیلی حیوانخانه، بر عهده دانشجو و با هماهنگی حفاظت فیزیکی و مجوز تردد امکانپذیر است.

9- دریافت برچسب قفس و چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی از مسئول مرکز حیوانات الزامی است.

10- درج مشخصات دانشجو روی برچسب ها و نصب آن بر روی قفس های مربوطه الزامی است.

11- حذف برچسب قفس ها پس از اتمام طول دوره کار در حیوانخانه و ارائه قفس خالی به مسئول مربوطه الزامی است.

12- ورود دانشجو به داخل اتاق های نگهداری حیوانات ممنوع می باشد.

13- نقل و انتقال قفس ها برعهده دانشجو می باشد.

14- نظافت میز کار، در طول مدت زمان کار عملی در حیوانخانه برعهده دانشجو می باشد.

15-  در مرکز تکثیر و پرورش حیوانات رعایت شئونات اسلامی الزامی است.