امروز : 01 مهر 1402
معاونت تحقیقات فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
بازدید جمعی از مدیران فناوری دانشگاه از مجتمع صنایع دانش بنیان کسا و مرکز نوآوری شروع

بازدید جمعی از مدیران فناوری دانشگاه از مجتمع صنایع دانش بنیان کسا و مرکز نوآوری شروع

بازدید جمعی از مدیران فناوری دانشگاه و با حضور مدیر توسعه فناوری دانشگاه، رئیس مرکز رشد فناوری سلامت و رئیس دفتر ارتباط با صنعت با هدف ارزیابی امکانات، تجارب و زمینه‌های مشترک موجود در راستای همکاری با مجتمع صنایع دانش بنیان کسا و مرکز نوآوری شروع صورت پذیرفت.