امروز : 22 تیر 1403
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر سمیه نادی
مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
دکترای تخصصی (PhD) / کتابداری و اطلاع رسانی
استادیار
دکتر سمیه نادی