11:42:39 PM 1397 / 02 / 03
   

   


سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Researchکمیته تحقیقات دانشجویی

 
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی برگزار می کند:

--1397 / 02 / 03  -11:38 تعداد مشاهدات :24


--1397 / 01 / 30  -11:28 تعداد مشاهدات :21


--1397 / 01 / 30  -11:22 تعداد مشاهدات :21


--1397 / 01 / 30  -11:9 تعداد مشاهدات :19


--1397 / 01 / 30  -10:56 تعداد مشاهدات :27


--1397 / 01 / 28  -9:32 تعداد مشاهدات :57


--1397 / 01 / 27  -8:20 تعداد مشاهدات :54


--1397 / 01 / 26  -14:7 تعداد مشاهدات :36

مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) برگزار می نماید...

--1397 / 01 / 26  -14:0 تعداد مشاهدات :25

کمیته تحقیقات دانشجویى برگزار می کند:

--1397 / 01 / 22  -11:32 تعداد مشاهدات :56

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد...

--1396 / 12 / 28  -8:35 تعداد مشاهدات :35

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر دارد...

--1396 / 12 / 28  -8:19 تعداد مشاهدات :38

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نظر دارد...

--1396 / 12 / 16  -8:13 تعداد مشاهدات :77

دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نظر دارد...

--1396 / 12 / 14  -9:23 تعداد مشاهدات :55

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد...

--1396 / 12 / 10  -8:17 تعداد مشاهدات :66

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نظر دارد...

--1396 / 12 / 09  -8:30 تعداد مشاهدات :66

دانشگاه علوم پزشکی یزد در نظر دارد...

--1396 / 12 / 07  -12:31 تعداد مشاهدات :74

دانشگاه علوم پزشکی کرمان در نظر دارد...

--1396 / 12 / 07  -10:21 تعداد مشاهدات :70

 
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی برگزار می کند:

--1397 / 02 / 03  -11:54 تعداد مشاهدات :4

کمیته تحقیقات دانشجویى برگزار می کند:

--1397 / 01 / 22  -11:41 تعداد مشاهدات :27

افتخار آفرینی تیم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان...

--1396 / 12 / 23  -9:57 تعداد مشاهدات :64

کمیته تحقیقات دانشکده ی پرستاری و مامایی برگزار می کند:

--1396 / 12 / 15  -10:26 تعداد مشاهدات :77


--1396 / 12 / 13  -9:43 تعداد مشاهدات :66

کمیته تحقیقات دانشکده ی بهداشت برگزار می کند:

--1396 / 12 / 13  -9:28 تعداد مشاهدات :62


--1396 / 10 / 06  -14:6 تعداد مشاهدات :222

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند..

--1396 / 10 / 02  -8:9 تعداد مشاهدات :220

کمیته تحقیقات دانشجویی با همکاری مرکز رشد دانشگاه برگزار می کند..

--1396 / 07 / 18  -13:36 تعداد مشاهدات :372

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در کنگره دانشجویی قزوین

--1396 / 07 / 12  -13:35 تعداد مشاهدات :349

کمیته تحقیقات دانشجویی اعلام کرد...

--1396 / 07 / 12  -13:30 تعداد مشاهدات :384

کمیته تحقیقات دانشجویی اعلام کرد...

--1396 / 07 / 11  -8:17 تعداد مشاهدات :363