1:00:00 PM 1397 / 03 / 29
 

معرفی کمیته ثبت بیماری ها، اهداف و اعضای آن

کمیته ثبت بیماری‏ها و پیامدهای سلامت با هدف اصلی توسعه زیر ساخت‏های راه اندازی و استقرار نظام ثبت بیماری‏هادر راستای ارتقای پژوهش، آموزش، پیشگیری و درمان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1396 آغاز بکار کرد. اهداف و ساختار این کمیته در ادامه بطور مبسوط مورد بحث قرار می گیرد.

اهداف کمیته ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

·      حمایت مراکز تحقیقات از زیر ساخت‏هایراه اندازی و استقرار نظام ثبت بیماری‏(مالی، انسانی، فنی)

·      هدایت مراکز ثبت بیماری در راستای Research lineو اولویت های پژوهشی، آموزشی و درمانی دانشگاه

·      ارزیابی تحقق اهداف برنامه ثبت بیماری در مراکز تحقیقات

·      نظارت بر عملکرد برنامه های ثبت بیماری از بعد علمی و اخلاقی

·      ارتقای بستر تحقیقات کمی و کیفی در مراکر تحقیقاتاز طریق راه اندازی نظام ثبت بیماری

·      ارتقای خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی از طریق راه اندازی نظام ثبت بیماری

·      ارزیابی وضعیت خدمات پیشگیری و درمانی و ترسیم سیمای سلامت شهر کاشان با استفاده از داده های نظام ثبت بیماری

·      توانمندسازی و آموزش مراکز تحقیقات در خصوص ثبت بیماری

.      شبکه سازی و ارتقاء همکاری های ملی و بین المللی در برنامه های ثبت بیماری‏ها

اعضای کمیته ثبت بیماریها

مشخصات

سمت

تخصص

نوع عضویت

 

 

 

حقیقی

حقوقی

دکتر غلامعلی حمیدی

معاون تحقیقات و فن آوری

دکترای فیزیولوژی

 

*

دکتر علیرضا مروجی

معاون بهداشتی

دکترای پزشکی اجتماعی

 

*

زهره آذرباد

مدیر تحقیقات و فن آوری

مامایی

 

*

دکتر زهرا میدانی

دبیر کمیته ثبت بیماری و پیامد سلامت

دکترای مدیریت اطلاعات سلامت

 

*

دکتر احسان نبوتی

عضو هیات علمی گروه مدیریت اطلاعات سلامت

دکترای انفورماتیک پزشکی

*

 

دکتر مجتبی صحت

عضو مرکز تحقیقات تروما

دکترای اپیدمیولوژی

*

 

دکتر مهرداد فرزندی پور

رییس مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت

دکترای مدیریت اطلاعات سلامت

*

 

دکتر حسین نیکزاد

رییس مرکز تحقیقات علوم تشریح

دکترای علوم تشریح

*

 

دکتر محمدرضا شریف

رییس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان

*

 

دکتر مهدی محمدزاده

عضو مرکز تحقیقات تروما

پزشک

*

 

دکتر بتول زمانی

رییس مرکز تحقیقات اتوایمیون

فوق تخصص روماتولوژی

*

 

دکتر نگین مسعودی

رییس مرکز تحقیقات پرستاری

دکتری آموزش پرستاری

*

 

دکتر محسن تقی زاده

رییس مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه

دکترای تخصصی تغذیه

 

 

دکتر حبیب الله رحیمی

عضوکمیته ثبت بیماری و پیامد سلامت

اپیدمیولوژی

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر