5:41:53 AM 1401 / 09 / 12
 

معرفی کمیته ثبت بیماری ها، اهداف و اعضای آن

کمیته ثبت بیماری‏ها و پیامدهای سلامت با هدف اصلی توسعه زیر ساخت‏های راه اندازی و استقرار نظام ثبت بیماری‏هادر راستای ارتقای پژوهش، آموزش، پیشگیری و درمان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1396 آغاز بکار کرد. اهداف و ساختار این کمیته در ادامه بطور مبسوط مورد بحث قرار می گیرد.

اهداف کمیته ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

·      حمایت مراکز تحقیقات از زیر ساخت‏هایراه اندازی و استقرار نظام ثبت بیماری‏(مالی، انسانی، فنی)

·      هدایت مراکز ثبت بیماری در راستای Research lineو اولویت های پژوهشی، آموزشی و درمانی دانشگاه

·      ارزیابی تحقق اهداف برنامه ثبت بیماری در مراکز تحقیقات

·      نظارت بر عملکرد برنامه های ثبت بیماری از بعد علمی و اخلاقی

·      ارتقای بستر تحقیقات کمی و کیفی در مراکر تحقیقاتاز طریق راه اندازی نظام ثبت بیماری

·      ارتقای خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی از طریق راه اندازی نظام ثبت بیماری

·      ارزیابی وضعیت خدمات پیشگیری و درمانی و ترسیم سیمای سلامت شهر کاشان با استفاده از داده های نظام ثبت بیماری

·      توانمندسازی و آموزش مراکز تحقیقات در خصوص ثبت بیماری

.      شبکه سازی و ارتقاء همکاری های ملی و بین المللی در برنامه های ثبت بیماری‏ها

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر