11:09:19 AM 1397 / 09 / 19
 

آئین نامه کمیته تالیف و ترجمه

مقدمه :

هدف از تشکیل کمیته تألیف و ترجمه بررسی امور مربوط به تألیف و ترجمه و ارزیابی صلاحیت انتشار آثار علمی، درسی و کمک درسی،در زمینه علوم پزشکی می باشد. هر اثر ارزنده علمی در زمینه علوم پزشکی که از طرف اعضای هیأت علمی  و دانشجویان و پژوهشگران غیر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان جهت ارزیابی و چاپ پیشنهاد می شود باید به تصویب این کمیته رسیده و مراحل مندرج در آئین نامه کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی کاشان را طی نماید.

ماده 1- تعاریف اصطلاحات:

اثر:منظور از اثر هرگونه تالیف،  ترجمه، گردآوری و تنظیم متون است که قابل چاپ و نشر باشد.

صاحب اثر:منظور از صاحب اثر شخص یا اشخاص حقیقی است که اثر را به صورت تالیف،  ترجمه، گردآوری و تنظیم به واحد تالیف و ترجمه دانشگاه ارائه کند.

 تالیف :اثری است که توسط شخص یا اشخاص حقیقی درباره موضوعی خاص, تنظیم و نگارش می‌یابد که معمولاً در پدید آوردن چنین اثر از فکر و اندیشه دیگران نیز استفاده می‌شود.

 ترجمه: اثری است که مستقیما از زبان های خارجی به زبان فارسی یا بالعکس با حفظ اصالت متن اصلی برگردانده شود.

 تدوین (گردآوری):اثری است که از طریق گردآوری مطالب علمی از کتب یا مقالات به گونه ای منسجم و به زبان فارسی یا انگلیسی پدید آمده باشد.

درسنامه:‌اثری است که  بر اساس سرفصل دروس دانشگاهی جهت تدریس برای دانشجویان تدوین شده باشد .

ماده 2- کمیته تالیف و ترجمه:

اعضای کمیته تألیف و ترجمه :

     معاون پژوهشی دانشگاه

    هشت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به نمایندگی از دانشکده های پزشکی(3 نفر) ٬پرستاری مامائی (1 نفر)٬بهداشت (1نفر) ٬ پیراپزشکی (1نفر) و دندانپزشکی (1نفر)

بند2-1: مدت عضویت اعضا کمیته تألیف و ترجمه دو سال تمام پس از صدور ابلاغ بوده و انتخاب مجدد ایشان بلامانع می باشد.

بند2-2: در برخی موارد خاص رئیس کمیته می تواند از اشخاص صاحب نظر در حیطه های خاص در جلسات کمیته دعوت بعمل آورد.

بند3-2: جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضا به صورت ماهانه تشکیل و تصمیمات آن با رای نصف به علاوه یک نفر از اعضا حاضر لازم الاجرا می باشد.

ماده 3- شرح وظایف کمیته:

 بررسی و ارزیابی درخواستهای اعضاء هیأت علمی, دانشجویان و پژوهشگران غیر هیئت علمی جهت تالیف یا ترجمه در زمینه علوم پزشکی

بررسی اثر از لحاظ محتوا و تأیید نوع اثر با توجه به تعاریف

 تعیین داوران جهت بررسی کارشناسانه آثار مذکور

 تصمیم گیری نهائی در مورد قبول و یا رد اثر

ماده 4- مراحل ترجمه کتاب :

·      ارائه درخواست ترجمه از سوی اعضاء هیأت علمی به گروه آموزشی مربوطه جهت بررسی مقدماتی آن و سپس تصویب در شورای پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی

·      ارسال نظرات شورای پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی به دبیر کمیته تالیف و ترجمه جهت بررسی در کمیته

·      در صورت تائید کمیته استعلام در خصوص سابقه ترجمه کتاب از وزارت متبوع

·      اطلاع به مترجم حداکثر 2هفته پس از دریافت استعلام بصورت مکتوب جهت شروع ترجمه کتاب در صورت تکراری نبودن اثر

·      ارائه ترجمه نهایی کتاب توسط مترجم حداکثر 3 ماه بعد از اخذ موافقت کمیته و تعیین کارشناسان توسط کمیته تالیف و ترجمه

·      بررسی نظر کارشناسان توسط کمیته و اعلام نظرات آنها به مترجمین جهت اصلاح

·      بررسی مجدد کتاب از نظر اصلاحات انجام شده در کمیته تالیف و ترجمه

·      در صورت مثبت بودن ارزیابی و تائید نهائی داوران صدور تائیدیه علمی توسط کمیته تالیف و ترجمه و مجوز استفاده از آرم دانشگاه در جلد کتاب

بند4-1 : در مورد کتب ترجمه ای کسب موافقت صاحب اثر و کلیه مسولیتهای ناشی از آن به عهده مترجم خواهد بود

بند4-2:در خصوص کتب ترجمه شده، نباید بیش از 3 سال از تاریخ آخرین ویرایش متن کتاب اصلی گذشته باشد. تشخیص موارد خاص به عهده کمیته تألیف و ترجمه می‌باشد.

بند4-3 :در صورتیکه فعالیت متقاضی ترجمه در هر یک از مراحل مذکور متوقف شود باید مراتب انصراف و علت آن اعلام گردد.

بند4-4:در مورد دانشجویان ترجمه  کتاب باید تحت نظارت یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صورت گیرد

 

ماده 5- مراحل تالیف و تدوین کتاب:

·         ارائه درخواست تالیف یا تدوین کتاب از سوی اعضاء هیأت علمی به گروه آموزشی مربوطه جهت بررسی مقدماتی آن و سپس تصویب در شورای پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی

·         ارسال نظرات شورای پژوهشی دانشکده ها یا مراکز تحقیقاتی به دبیر کمیته تالیف و ترجمه جهت بررسی در کمیته

·         ارائه اثر تألیفی یا تدوینی توسط متقاضی در صورت تائید کمیته ،حداکثر ظرف مدت 6- 3 ماه  پس از که تعیین مدت زمان مربوطه براساس حجم کتاب برعهده کمیتهتألیف و ترجمه است

·         بررسی اولیه درکمیته و تعیین کارشناسان

·         اخذ نظر کارشناسان و اعلام نظرات آنان به مؤلف جهت اصلاح

·         بررسی مجدد کتاب  توسط داوران از نظر اصلاحات انجام شده

·         در صورت مثبت بودن ارزیابی و تائید نهائی داوران صدور تائیدیه علمی توسط کمیته تالیف و ترجمه و مجوز استفاده از آرم دانشگاه در جلد کتاب

 

بند 5-1 : کتابی با عنوان کتب تالیفی درنظر گرفته خواهد شد که حداقل 5 مورد از منابع کتاب حاصل نتایج تحقیقاتی خود نویسنده یا نویسندگان و مرتبط با عنوان و محتوای کتاب بوده و بصورت مقاله در مجلات معتبر علمی و پژوهشی چاپ شده باشد.   

 بند 5-2 : برای کتب  تألیفی حداقل 20 منبع و برای کتب  تدوینی حداقل 30 منبع ذکر گردد.

بند 5-3 : در مورد کتب تالیفی و تدوینی موضوع کتاب باید در حیطه تخصص نویسندگان باشد

بند 5-4 : در خصوص کتب تالیفی و تدوینی هرگونه مسولیت در مورد صحت مطالب و سایر مندرجات کتاب به عهده صاحب اثر خواهد بود

 ماده 6- ویژگی های مورد لزوم جهت ارائه پیش نویس آثار:

1.     حداقل حجم کتاب ( اعم از تالیف ,ترجمه یا تدوین) با فونت 12 و قطع وزیری (18 سطری) باید معادل 100صفحه باشد به شرط آنکه بیش از 20% کتاب مربوط به تصاویر و جداول نباشد. در موارد خاص تصمیم گیری برعهده کمیته تألیف و ترجمه است. در موارد کتب اطلس، محدودیتی از نظر تعداد تصاویر و جداول وجود ندارد.

2.         فهرست مطالب در ابتدای کتاب آورده شود .

3.         ایندکس در انتهای کتاب آورده شود .

4.         منابع در متن اصلی کتاب شماره گذاری شود

5.          منابع حداکثر مربوط به 5 سال گذشته باشد

6.         منابع مورد استفاده در پایان هر فصل ارائه شود  

7.         منابع بر اساس الگوی مجله فیض (معاهده تهران )نوشته شود .

8.         کلیه اصطلاحات لاتین معادل یابی شده و در زیر نویس ارائه گردد .

9.          در ابتدای هر فصل اهداف مربوطه و در انتهای آن خلاصه مطالب آورده شود .

10.      منابع مربوط به شکل ها ، جداول یا نمودارها در زیر نویس آنها ذکر شود .

11.      وضعیت کتاب از نظر تالیف ، تدوین و یا ترجمه مشخص شود و از ذکر مواردی مثل گرد آوری و ترجمه و یا تالیف و ترجمه و ... خود داری شود .

ماده 7- شرایط عمومی جهت چاپ آثار:

 1- کتاب چاپ شده باید کاملا منطبق با نسخه نهائی داوری شده و مصوب کمیته تالیف و ترجمه باشد. در صورت افزودن هرگونه مطلبی به محتوای کتاب پس از انجام مراحل داوری و اخذ تائیدیه ،لازم است نویسنده نسخه جدید را جهت بررسی مجدد به کمیته ارسال نماید

2-  پس از اخذ تاییدیه کتاب ،هرگونه افزودن و یا حذف اسامی نویسندگان و مترجمین باید در کمیته تالیف و ترجمه مطرح و مورد موافقت قرار گیرد.

3-  نویسندگان و مترجمین کتب لازم است  حداکثر در عرض 1 ماه  پس از اخذ تائیدیه  نسخه نهائی کتاب قبل از چاپ ، فایل الکترونیک کتاب به صورت  CDو فرم نهائی جلد کتاب (نوع جلد، قطع و ...) را به کمیته ارسالنمایند

4- انتخاب ناشر  و تنظیم قرارداد چاپ به عهده نویسنده / مترجم می باشد اما نسخه نهائی تائید شده کتاب  و مجوز استفاده از آرم دانشگاه توسط واحد تالیف و ترجمه برای ناشر ارسال خواهد شد.

5- در صورتی که بیش از 6 ماه از زمان تائید کتاب توسط کمیته تالیف و ترجمه ، چاپ آن  به تأخیر افتد کمیته هیچگونهحمایتی در مورد کتاب نخواهد داشت.

6-  بعد از چاپ نهایی کتاب که حداکثر 6 ماه پس ازتایید کمیته است، نویسنده موظف خواهدبود تعداد 20جلد از کتاب را به واحد تالیف و ترجمه تحویل نماید  که هزینه 10چلد آن به نویسندگان پرداخت خواهد شد

7-در مورد تجدید چاپ کتاب های قبلی دانشگاه لازم است نویسندگان و مترجمین مجددا متن کتاب را جهت بررسی به کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه ارسال نمایند.

8- کلیه کتبی که با تصویب کمیته تالیف و ترجمه چاپ می شوند باید با نام و آرم دانشگاه علوم پزشکی کاشان منتشر گردند.

ماده 8- مراحل داوری آثار:

1.نویسندگان و مترجمین باید دو نسخه از اثر خود را به صورت تایپ شده با ذکر منابع و مأخذ به منظور بررسی به کمیته تالیف و ترجمه ارسال نمایند. در مورد کتب ترجمه شده اصل کتاب نیز ارائه شود

2.متن کتاب حداقل به 2 داور پیشنهادی (تعیین داوران با پیشنهاددبیرکمیته و تصویب اعضاء آن می باشد) توسط کمیته ارسال می گردد.

3.از داوران انتظار می رود حداکثر ظرف مدت 1-2 ماه نسبت به تکمیل فرم داوری وارسال آن به دبیرکمیته اقدام نمایند.

4.نظرات داوران در کمیته تألیف و ترجمه مطرح و پس از بررسی، نظرات اصلاحی به نویسندگان اعلام می گردد.

5.متن اصلاح شده جهت داوری مجدد برای داوران  ارسال می گردد

بند 1: نام داوران کاملا محرمانه خواهد بود و متن ارسالی جهت داوران نیز فاقد نام نویسندگان و مترجمین می باشد

 ماده 10- ضوابط کلی مربوط به چاپ آثار :

1. اخذ تاییدیه کمیته تالیف و ترجمه

2. وجود اطلاعات مربوط به فهرست نویسی پیش از انتشار ( فیپا )

3. درج آرم دانشگاه در ابعاد 2 سانتی متر مربع در حاشیه بالا و سمت چپ روی جلد کتاب

4. درج عبارت " دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان "در زیر آرم دانشگاه با قلم شماره 7 تیتر واژه پرداز Word

5. درج آرم دانشگاه در قسمت بالای عطف کتاب

6. قرار دادن لیست کتب منتشر شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در صفحات آخر کتاب

7- قراردادن بیوگرافی نویسنده /مترجم در صفحه اول یا پشت جلد کتاب

ماده 11- حق‌الزحمه صاحبان آثار چاپ شده:

پس از چاپ کتاب و بررسی کیفیت آن در کمیته مربوطه , معاونت پژوهشی دانشگاه نسبت به پرداخت تشویقی کتاب بر اساس امتیاز کسب شده و رعایت اصول و ضوابط چاپ کتاب به شرح ذیل  اقدام می کند

-هزینه تشویقی کتب تدوینی :تا سقف یازده میلیون ریال (معادل یک میلیون و صد هزار   تومان)،

 - کتب ترجمه تاسقف نه میلیون و نهصد هزار ریال (معادل نهصد و نود هزار  تومان)

- کتب تالیفی تا سقف پانزده میلیون و ششصد هزارریال(معادل یک میلیون و پانصدو شصت هزار تومان)

(میزان حق الزحمه صاحبان آثار بر پایه میزان تورم سالانه قابل افزایش می باشد)

 ماده 11- حق‌الزحمه داوری کتاب

داوران کتب بابت کارشناسی بر اساس فرم مربوطه مبلغ 000/300 الی 000/000/1 ریال و یا معادل  10- 50 ساعت گواهی کارشناسی دریافت خواهند نمود

ماده 12- اهدا آثار چاپ شده:

بیست جلد کتاب تحویلی به دانشگاه به شرح ذیل توزیع می گردد:

1.کتابخانه‏ مجلس شورای اسلامی یک نسخه

2. کتابخانه ملی دو  نسخه

3. کتابخانه مرکزی شهرستان  کاشان دو نسخه

4. دفتر ریاست دانشگاه یک نسخه

5.معاون پژوهشی دانشگاه یک نسخه

6.       کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشکده ها  دوازده نسخه

7.       واحد تالیف و ترجمه دو نسخه

ماده 13- تعیین امتیاز پژوهشی آثار:

امتیازات آثاری که با مجوز و آرم دانشگاه چاپ شده و تمامی ضوابط مندرج در آئین نامه را رعایت کرده باشند به شرح ذیل می باشد:

آثار تالیف شده: باتوجه به امتیاز کسب شده 10-4 واحد

 آثار تدوین یافته: باتوجه به امتیاز کسب شده 7-4 واحد

آثار ترجمه شده:باتوجه به امتیاز کسب شده 5-2 واحد

این آئین نامه در 13 ماده و 12 بند تدوین گردیده و پس از تایید معاونت و ریاست دانشگاه جهت بهره برداری در تاریخ        ..    ابلاغ گردید.

بروز رسانی: 1394/02/29
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر