6:50:58 PM 1402 / 03 / 20
 

سرپرست های کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده های دانشگاه/اعضای شورای پژوهشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر حامد میرزایی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

2

دکتر حسین صداقت

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

3

دکتر مهتاب ابراهیمی نژاد

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی

4

دکتر آزاده صفا

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی

5

دکتر باقر فرهود

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

6

دکتر اعظم محمدلو

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

 

در هر جلسه شورا 6 نفر از دانشجویان متناسب با طرح های ارائه شده به کمیته تحقیقات دانشجویی انتخاب شده و در جلسه شرکت می کنند.

1401/1/22

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر