9:33:43 AM 1401 / 11 / 12
 

فرم گزارش پایانی طرح  (حداکثر در 25 صفحه )

فرم کارشناسی گزارش پایانی طرح تحقیقاتی ( فرم ناظر)

فرم تحویل CD برای طرح‌های تحقیقاتی

فرم تعیین درصد مشارکت مجریان در طرحهای پژوهشی

فرم مسئولیت مدارک طرح

فرم مسئولیت مدارک طرح (تعهد شش ماهه)

فرم پذیرش مسئولیت طرح

فرم ترجمان دانش

مدارکی که باید تحویل شوند:

1- کلیه فرمهای بالا بهمراه مستندات مربوطه

2- سی دی حاوی فایل Word و Pdf گزارش پایانی و فرم تکمیل شده ترجمان دانش

3- کلیه فاکتورهای مربوطه اعم از فاکتور مواد مصرفی، غیرمصرفی، آزمایشات و تایپ و تکثیر

4- نامه پذیرش مقالات و یا مقالات چاپ شده طبق قرارداد عدم ارائه هرکدام از مدارک بالا( به جز گزارش پایانی طرح و تائیدیه ناظر) ملزم به ارائه فرم امضا و مهر شده مسئولیت مدارک طرح است. گزارش پایانی حتما باید تحویل داده شوند. وگرنه تسویه حساب انجام نخواهد شد.

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر