8:17:30 PM 1402 / 01 / 02
 

شورای فناوری دانشگاه بر آن است تا با استفاده از ظرفیت های دانشگاه و سایر نهادهای مرتبط با هم افزایی و هم اندیشی کلیه متخصصین، صاحبنظران و ذینفعان، بتواند نقش مؤثری در توسعه فناوری سلامت بخصوص در زمینه صنعت بیوتکنولوژی پزشکی، تجهیزات  و کیت های آزمایشگاهی جهت ارتقاء سلامت جامعه ایفا نماید.

 این شورا پیرو سیاست ها و برنامه های کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تمام زمینه های فناوری سلامت به عنوان باالترین مرجع تصمیم گیری، برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر فعالیت های دانشگاه در حوزه فناوری و چرخه تبدیل علم به ثروت در فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه می باشد.  

مأموریت شورای فناوری دانشگاه   

·         تدوین چشم انداز، برنامه راهبردی، نقشه راه و سیاست ها و مدیریت کلان برنامه های دانشگاه در حوزه فناوری. 

·         هدفمند نمودن فعالیت های تحقیقاتی در مسیر تولید فناوری و محصول به وسیله تسهیل فرآیندها و روش های حمایتی.  

·         توانمند سازی هدفمند اعضای هیأت علمی، فناوران و متولیان شرکت های دانش بنیان در نظام سلامت.  

·         بسترسازی برای انتقال دانش فنی و بومی سازی محصولات حوزه سلامت با استفاده از ظرفیت های بین المللی.  

·         حمایت از گسترش و تأسیس شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت مستقر در مراکز رشد فناوری دانشگاه.  

·         پیش بینی تخصیص 3 درصد از منابع کل دانشگاه در حوزه فناوری و درآمد 5 درصدی از بالاسری فروش شرکت  های مستقر در چشم انداز 1404.

وظایف شورای فناوری دانشگاه  

·         برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر فعالیت های فناورانه اعضای هیأت علمی، مراکز تحقیقاتی، دانشکده  ها، مراکز رشد فناوری و شرکت های دانش بنیان.  

·          تعیین برنامه محوری و نقشه راه برای مراکز تحقیقاتی و دانشکده های دانشگاه در حوزه فناوری و نظارت بر  حسن اجرای آن ها .  

·         تعیین اولویت های فناوری در حوزه سلامت و برنامه بلند مدت دانشگاه در حوزه فناوری و نظارت بر حسن اجرای آنها. 

·           ارائه پیشنهاد و مصوب نمودن مشوق های حمایتی از اعضای هیئت علمی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققین  دانشگاه جهت ورود به مسیر زنجیره علم ، فناوری و تجاری سازی.  

·         پایش، ارزیابی و تحلیل مستمر برنامه و فعالیت های حوزه فناوری دانشگاه.  

·         تسهیل فرایند تبدیل ایده به محصول از طریق حمایت های مالی برای اعضای هیئت علمی و محققین دانشگاه.   

·         بررسی، ارزیابی و داوری، تصویب و نظارت بر طرح های فناوری منجر به محصول دانشگاه.  

·         حمایت و نظارت بر مراکز رشد فناوری و شرکت های دانش بنیان دانشگاه.  

·

ارکان شورای فناوری دانشگاه   

1 - رئیس شورای فناوری دانشگاه  

2- نایب رئیس شورای فناوری دانشگاه  

3- دبیر شورای فناوری دانشگاه  

4- اعضای حقوقی شورای فناوری دانشگاه  

5- اعضای حقیقی شورای فناوری دانشگاه  

اعضای حقوقی و حقیقی شورای فناوری دانشگاه   

1. رئیس شورا ؛ ریاست دانشگاه  

2. نائب رئیس شورا ؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه  

3. دبیر شورا ؛ مدیر فناوری سلامت دانشگاه  

4.  معاون آموزشی دانشگاه  

5. ریاست دانشکده فناوری های نوین دانشگاه (در صورت وجود) و یا رئیس دانشکده مرتبط با حوزه فناوری  

6. دو نفر از رؤسای شرکت های دانش بنیان (مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره) مستقر در مرکز رشد دانشگاه یا  شرکت های غیر مستقر اعضای هیئت علمی دانشگاه.  

7. رئیس/ روسای مراکز رشد فناوری دانشگاه.  

8. اعضای مدعو حسب دستور جلسه ( بدون حق رای)

 

v     اعضای شورای فناوری دانشگاه با حکم ریاست دانشگاه برای یک دوره 2  ساله با قابلیت تمدید منصوب  می شوند. 

v     شورا می تواند از میان مسئولان اجرایی دستگاه ها یا کارشناسان مسئول و مشاوران برگزیده و یا نخبگان علمی و اجرایی بسته به موضوع تحت بررسی به جلسات دعوت نماید.  

v     اعضای شورا الزم است شخصا در جلسات شورا فناوری شرکت نمایند.  

v     غیبت غیرموجه به صورت 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه در طول سال منجر به حذف عضو از شورا خواهد شد.

                                                                       

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر