EN |
    ورود
   6:22:23 PM
1402 / 03 / 20
 

                  

 

بررسی وجود آلرژی در کارگران قالی بافی شرکت فرش کاشان

کیفیت ترمیم وافتادن بند ناف و ارتباط آن با فاگوسیتوز

شناسایی آلرژنهای منطقه کاشان

رابطه عدم استفاده از شیر مادر و تغذیه مصنوعی با عفونتهای تنفسی

بررسی پاراسنتز حجیم در درمان آسیت بیماران سیروتیک

بررسی عوامل ایجاد ضربه سر در بیماران بیمارستان بهشتی

بررسی کمی و کیفی آب مشروب کاشان و روشهای گندزدایی آن در اجتماعات کوچک

مقایسه شیوع آلرژی در مدارس کاشان و شمال تهران

بررسی گونه های سبلینگ آنوفل کولیسیفاسیس

بررسی چهار هزارتروما در بیمارستان بهشتی کاشان

تعیین شیوع مادرزادی دررفتگی مفصل هیپ در کاشان

بررسی وضعیت اجتماعی به جمعیت درمانی روستاهای کاشان

بررسی بهترین طریقه اجرای PHC در شبکه نمونه کاشان

بررسی وفور کم خونی ناشی از کمبود آهن در شیرخواران و تعیین بهترین زمان شروع آهن تکمیلی

بررسی عفونتهای چشمی نوزادان در اثر عفونتهای مادران در زایشگاه کاشان

بررسی موارد گاستروسکوپی در بیمارستان بهشتی کاشان

تعیین غلظت فومولاسیون گرانول سوش1513

بررسی عفونتهای باکتریال قارچی و چشمی در بیماران بیمارستان شهید بهشتی

مطالعه تالاسمی فامیلی در شهرسنان

بررسی فون کنه های استان

بررسی و تعیین ویتامین A سرم کودکان زیر 5 سال کاشان

تعیین سطح نرمالهای بیوشیمیایی نوزادان کاشان

بررسی موارد میاز درشهرستان

مطالعه عقربهای شهرستان کاشان

ارزشیابی سطح آگاهی وشناخت مراجعین به میزهای پاسیو شهری و روستائی استان س و ب نسبت به بیماری مالاریا

بررسی کارایی و عوارض جانبی استفاده از کلاژن بعد از عمل ناخنک جهت جلوگیری از عود مجدد ناخنک

بررسی  میزان موفقیت بی حسی پالپی مولر اول مندیبل به دنبال استفاده از تزریق انفیلتراسیون آرتیکایین 4% به تنهایی و بعنوان تزریق مکمل بعد از تزریق بلاک عصبی آلوئولار تحتانی

مقایسه سطح سلامت و فراوانی بیماریهای مزمن در سالمندان شهر کاشان در روستاهای تابعه در سال 95     HSR  

تعیین شیوع اختلالات اندوکرین در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور مراجعه کننده به درمانگاه شهیدبهشتی کاشان   HSR

بررسی عوارض چشمی(خشکی چشم و اختلال انکساری و کدورت قرنیه) درمان با ایزوترتینوئین سیستمیک (راکوتان) در بیماران 15 تا 35 سال مراجعه کننده به کلینیک درماتولوژی کاشان

بررسی ارتباط تیتر آنتی بادی کاردیولیپین آنتی بادی با ابتلا به پره اکلامپسی شدید در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهیدبهشتی کاشانHSR

بررسی ارتباط میزان فراگمانتاسیونDNAاسپرم با پارامترهای اسپرم و پیامد ICSI

بررسی سطح سرمی اینتر لوکین8 و 12 در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و مهاجم و افراد سالم

ارزیابی میزان پاسخ به رژیم ترکیبی دارویی  Oxaliplation,Capecitabineدر بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم پیشرفته معده در سال 95 در شهر کاشان

بررسی ارتباط سطح سرمی سلنیوم با سرطان مری

مقایسه کارایی نانوتیوب های کربن و تک جداره و چند جداره در حذف علف کش دی کلروفنوکسی اسید 2و 4و 5 از محیط آبی

شیوع شب ادراری اولیه بر حسب عوامل دموگرافیک در کودکان 8-11 ساله مراجعه کننده به بیمارستان بهشتی

مقایسه رادیوگرافی پانورامیک دیجیتالی و رادیوگرافی بایت وینگ در تشخیص پوسیدگی های پروگزیمالی دندانهای خلفی

مطالعه ارتباط میزان سایتوکین IL1در سرم بیماران با تنگی عروق کرونر قلبی اترواسکلروزیس بستری در بخش CCU بیمارستان بهشتی کاشان

بررسی ارزش تشخیصی Clinical symptoms , PCR ,ELIZAدر مقایسه با یکدیگر در هفته های اول و هفته های بعد در بیماران مشکوک به CCHFمراجعه کننده به بیمارستان بهشتی کاشان

بررسی سطح آنتی بادی علیه ویروس های HBV,EBV,6در نمونه سرم و مایع مغز نخاعی در بیماران اسکلروز مولتیپل مراجعه کننده به بخش داخلی اعصاب بیمارستان بهشتی کاشان

بررسی فراوانی تب کیو در بیماران تب دار مشکوک به بروسلوز مراجعه کننده به بیمارستان بهشتی کاشان

مقایسه تاثیر درمان ترکیبی پردنیزولون و آسیکلوویر با پردنیزولون به تنهایی در بیماران مبتلا  به فلج بل در سنین 2-18 سال

بررسی میزان بیان ژن و فعالیت آنزیمی سوپر اکسید دیسموتاز 1 و 2 در کلیه موشهای دیلبتی شده با استرپتوزوتوسین STZو مقایسه ان با موشهای غیر دیابتی

بررسی فراوانی پلی مورفیسم ژن سلکتینEژن پروتیین نیمن پیک نوع C1و متیلاسیون پروموتور ژن نیمن پیک C1  در بیماران قلبی و عروقی

بررسی پلی مورفیسم های 4a/b ,G849Tژن آندوتلیال نیتریک اکساید سنتاز در مردان مبتلا به ناباروری ایدویوپاتیک و گروه شاهد در جمعیت مردم کاشان

بررسی تغییرات استریولوژیک مغز در مبتلایان به بیماری مالتیپل اسکلروزیس در مرحله عود کننده تخفیف یابنده در مقایسه با شاهد

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کاشان نسبت به فرآیند ارزشیابی اساتید در سال تحصیلی 95-    ESR

بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان شهیدبهشتی شهر کاشان

بررسی اثر تزریق داخل بطنی سولفات روی بر سطح سرمی هورمون های تیروییدT4وT3در موشهای صحرایی نر

بررسی میزان فراوانی سندرم روده تحریک پذیر در میان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

بررسی اثر تزریق درون صفاقی عصاره ابی ریشه گیاه عاقرقرحا بر میزان گنادوتروپین ها و تستوسترون سرم شمار اسپرم و بافت بیضه در موش های صحرایی نر بالغ

بررسی نقش علائم گسستنی در پیش بینی بروز اختلال استرس پس از سانحهPTSDدر جمعیت مورد بستری بازماندگان تصادفات رانندگی شدید

بررسی سطح سرمی روی در کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب و مقایسه با گروه کنترل

بررسی میزان تغییرات دانسیته استخوان در اثر شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

بررسی وضعیت تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از ابتدای تاسیس تا پایان سال 2016 در پایگاه اسکوپوس

بررسی تاثیر مصرف ایزوترتینویین خوراکی/راکوتان/بر سلولهای ایمنی  و تولید انتی بادی HgG,IgMو فعالیت سرمی انزیم پاراکسوناز در بیماران مبتلا به اکنه و لگاریس 15 تا 35 سال مراجعه کننده به کلینیک درماتولوژی کاشان

بررسی استریولوژیک شاخص های هیستو پاتولوژیک میوم های رحمی در دوران قبل و بعد از یائسگی

رابطه ادراک از نوع فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی و میل به ماندگاری پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان-ارائه یک مدل توضیحیHSR