4:03:59 AM 1401 / 09 / 11
 
  • شرح وظایف دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

ماده 1- ارتباط مستمر با IRO به عنوان هسته اصلی تشکیل دهنده ارتباط با صنعت در وزارت بهداشت و درمان و آشنایی با برنامه های آن ، مدیر دفتر گزارش های ماهانه از فعالیت های دفتر تنظیم و به اطلاع IRO  می رساند .
ماده 2- ارتباط با دیگر دفاتر با صنعت دیگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مبادله تجربیات و اطلاعات .
ماده 3- تهیه مجموعه ای تحت عنوان «راهنمای توانمندیهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان  در خصوص همکاری با صنایع و دستگاههای اجرایی » این مجموعه حاوی لیستی از هرگونه توانمندی های آموزشی ، تحقیقاتی ، مشاوره ای ، اجرایی و دیگر خدماتی است که دانشگاه می تواند به صنایع و دستگاههای اجرایی عرضه نماید .
ماده 4 – برنامه ریزی در جهت آشنا نمودن صنایع و دستگاههای اجرایی منطقه با توانایی های دانشگاه از طریق مراجع تصمیم گیری منطقه ، گفتگو با صاحبان صنایع و مدیران دستگاههای اجرایی و یا از طریق برگزاری همایش ها .
ماده 5- برگزاری جلسات با کمیته های کارشناسی دانشکده ها به منظور تبادل نظر در زمینه های مختلف همکاری های تحقیقاتی و آموزشی.
ماده 6- دریافت پروژه های پیشنهادی صنایع و دستگاههای اجرایی و ارایه آن به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با موضوع در دانشگاه
ماده 7- فراهم نمودن امکان ارتباط مجری و یا مجریان طرح تحقیقاتی و یا آموزشی با صنایع و دستگاه های اجرایی از طریق مذاکره و صدور معرفی نامه .
ماده 8- شناسایی دقیق صنایع ، کارخانجات و دستگاههای اجرایی به همراه نیازها .
ماده 9- فراهم نمودن زمینه همکاری صنایع و دستگاه های اجرایی با دانشگاه به هنگام برگزاری همایش ها ، سمینارها ، کنگره ها ، کنفرانس ها و یا کارگاه های آموزشی در دانشگاه ، استفاده از تسهیلات و هرگونه خدمات رفاهی از آنها ، همچنین فراهم نمودن زمینه عرضه دست آوردها و تولیدات صنایع و دستگاه های اجرایی در قالب برگزاری نمایشگاههابه هنگام برگزاری گردهمایی.
ماده 10- برنامه ریزی در خصوص بازآموزی شاغلین صنایع و دستگاه های اجرایی و زمینه های مرتبط با سلامت ، داروسازی ، صنایع غذایی ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای محیط زیست توانبخشی و خدمات پرستاری .
ماده 11- استفاده از متخصصین صنایع و دستگاههای اجرایی در امر آموزش های کاربردی در دانشگاه .
ماده 12- ارتباط با صنعت نسبت به برنامه ریزی های لازم جهت بازدید دو طرفه اعضای هیأت علمی دانشگاه از صنایع اقدام خواهند نمود تا زمینه همکاری های دوطرفه بیشتر فراهم گردد.
ماده 13- فراهم نمودن زمینه جذب دانشجویان و اشتغال آنان پس از فراغت از تحصیل در صنایع و یا دستگاههای اجرایی
ماده 14 – دفتر ارتباط با صنعت موظف است طرح های واگذاری به دانشگاه را به مجریانی واگذار نماید که در اجرای وظایف آموزشی و تحقیقاتی مؤظف آنها خللی وارد نگردد.
ماده 15 – دفتر ارتباط با صنعت در تمام مراحل اجرای برنامه های آموزشی و تحقیقات نظاره داشته و گزارش های میان دوره ای و نهائی برنامه ها و طرح ها را در جلسات شورای آموزشی یا پژوهشی دانشگاه مطرح می نماید .
ماده 16 – انتشار اطلاعات و اخبار دفتر ارتباط با صنعت از طریق رسانه های خبری .
ماده 17 – کلیه مکاتبات مرتبط با فعالیت های دفتر توسط مدیر دفتر تنظیم و به امضای وی و یا معاونت معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و در صورت لزوم رئیس دانشگاه می رسد .
ماده 18 – کلیه مکاتبات دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در بایگانی معاونتمعاون تحقیقات و فناوری و دفتر ارتباط با صنعت نگهداری خواهد شد .
ماده 19 – مدیر دفتر مؤظف است مجموعه ای علمی از مجلات ، کتب داخلی و خارجی مرتبط را که با مقوله دانشگاه و صنعت مرتبط است تهیه و در محل دفتر گردآوری نماید .
ماده 20 – اجرای طرحهای آموزشی و تحقیقاتی و اجرایی توسط مجری و در ارتباط با دفتر ارتباط دانشگاه صنعت مانع پرداخت حق فولتایمی عضو هیأت علمی نخواهد بود .
ماده 21- در موارد ابتکاری به هر حال حق هرگونه پیشنهاد برای پیشنهاد دهنده محفوظ خواهد بود و دفتر نمی تواند پیشنهادات واصله را به اشخاص حقیقی یا حقوقی بجز پیشنهاد دهنده واگذاری نماید مگر با رضایت  خود پیشنهاد دهنده .

 

 

تاریخ بروزرسانی: 31/ 2/ 1399

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر