EN |
    ورود
   6:31:02 PM
1402 / 03 / 20
 

اهداف:

  • ارتقاء دانش ومهارت پژوهش
  • تربیت نیروی انسانی تحقق
  • ارتقاء وتوسعه سطح دانش در زمینه پزشکی
  • ارتقاء سلامت جامعه با استفاده از پژوهشهای کاربردی
  • افزایش آگاهی و تغییر نگرش و عملکرد جامعه در زمینه مشکلات بالینی
  • آشنایی دانشجویان و اعضای هیئت علمی با پژوهش.
  • آشنایی دانشجویان و اعضای هیئت علمی با جایگاه پژوهش در ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی