EN |
    ورود
   7:31:27 PM
1397 / 02 / 31
 

اهداف:

  • ارتقاء دانش ومهارت پژوهش
  • تربیت نیروی انسانی تحقق
  • ارتقاء وتوسعه سطح دانش در زمینه پزشکی
  • ارتقاء سلامت جامعه با استفاده از پژوهشهای کاربردی
  • افزایش آگاهی و تغییر نگرش و عملکرد جامعه در زمینه مشکلات بالینی
  • آشنایی دانشجویان و اعضای هیئت علمی با پژوهش
  • آشنایی دانشجویان و اعضای هیئت علمی با جایگاه پژوهش در ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی