EN |
    ورود
   5:52:41 PM
1402 / 03 / 20
 

کلیات

به منظور هدفمند شدن پژوهش ها در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان و کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه علوم پزشکی و بهداشتی و درمانی، واحد حمایت از تحقیقات بالینی تأسیس و امور آن طبق این اساسنامه اداره خواهد شد.

ماده 1: هدف

  هدف واحد فراهم نمودن بستر مناسب پژوهش در بیمارستانهای دانشگاه در طیف گسترده ای از عرصه های مولکولی تا سطح جامعه و انتشار و اطلاع رسانی نتایج به دست آمده از تحقیقات، به سازمان های مرتبط می‌باشد.

ماده 2: وظایف

1- زمینه سازی وساماندهی طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌های مختلف امور پزشکی، بهداشتی و درمانی و رشته‌ های وابسته به آن.

2-  فراهم نمودن شرایط برای ارائه خدمات و مشاوره علمی و فنی به اشخاص حقیقی وحقوقی داخل و خارج دانشگاه توسط مراکز تحقیقاتی دانشگاه .

3-  نیاز سنجی اولویت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه و هدایت اجرایی مناسب آن ها.

4- مشــارکت در بـرنامه ریزی و اجرای سیـاست های دانـشگاه در زمینـه برگزاری کارگاهها

5- شناسایی نیازهای مراکز تحقیقاتی و فراهم آوردن امکانات و تجهیزات مناسب از طریق جذب منابع داخل و خارج دانشگاه.

6- زمینه سازی برای ارائه خدمات مرتبط به بخش های مختلف جامعه

7- ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص یا مبتکر در چارچوب مقررات و ضوابط دانشگاه .

ماده 3: ارکان

الف. شورای واحد

ب.رئیس واحد

الف) شورای واحد:

1- ترکیب

1-1 - رئیس واحد (رئیس شورا)

2-1- معاون آموزشی- پژوهشی واحد (دبیر شورا)

3-1- نماینده معاون پژوهشی دانشگاه (عضو شورا)

4-1- اعضای هیأت علمی

2- وظایف واختیارات شورای واحد:

1-2- تدوین سیاست های پژوهشی، آموزشی واحد و بیمارستانهای دانشگاه

2-2- نظارت بر کلیه مفالات واحد

3-2- بررسی نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، علمی و پژوهشی واحد و بیمارستانها

4-2- اتخاذ سیاست های مناسب در راستای برقراری ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در محدوده ضوابط و مقررات دانشگاه

5-2- بررسی و تصویب طرح های پژوهشی ارجاع شده از مراکز تحقیقاتی دانشگاه (شیوه نامه مربوطه متعاقبا"توسط شورای پژوهشی دانشگاه تنظیم و ارائه خواهد شد )

ب) رئیس واحد

رئیس واحد از بین اعضای هیأت علمی و با حکم رئیس دانشگاه منصوب می‌شود.  

وظایف رئیس

1- اداره و هدایت واحد برای انجام هرچه بهتر امور مربوطه در چارچوب اساسنامه

2- امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری، برابر ضوابط و مقررات جاری دانشگاه.

3- پیشنهاد بودجه سالیانه به مراجع ذیصلاح

4- نظارت وارزشیابی بر کلیه فعالیت های واحد وبیمارستانهای دانشگاه

5- ارائه گزارش عملکرد سالیانه به ریاست دانشگاه.

ماده 4

واحد از نظر مقررات مالی مشمول آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌‌ می باشد.

ماده 5 

 اعضای هیأت علمی پژوهشی واحد از نظر مقررات استخدامی و نحوه گزینش علمی و عمومی تابع مقررات دانشگاه می‌باشند.

ماده 6

 هر گونه تغییر در مفاد این اساسنامه به پیشنهاد شورای واحد, موافقت هیأت رئیسه وتأیید شورای دانشگاه امکان‌پذیر است.