8:23:42 PM 1398 / 10 / 29
 
اخبار معاونت پژوهشی

کارگاه آموزشی ثبت اختـراع در داخل و خارج کشور

زمان : 25 دی 98 - ساعت 12-8
مکان: سالن غدیـر دانشکده پزشکی
ویژه اعضای هیئت علمی