10:32:23 AM 1399 / 05 / 19
 
اخبار معاونت پژوهشی

کارگاه آموزشی ثبت اختـراع در داخل و خارج کشور

زمان : 25 دی 98 - ساعت 12-8
مکان: سالن غدیـر دانشکده پزشکی
ویژه اعضای هیئت علمی