11:59:33 PM 1402 / 03 / 07
 

 

 مصوبات تابستان 91

  • بند 8 صورتجلسه 737 شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 21/4/1391

نامه شماره 1512/1/5/29/پ مورخ 11/4/1391 کمیته تالیف و ترجمه در خصوص بند 9 نودمین کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه مورخ 6/4/1391 در زمینه مشارکت دانشجویان و پزوهشگران غیر هیات علمی دانشگاه در ترجمه و تدوین کتب علمی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. مقرر گردید جهت تصویب نهایی به هیات ردیسه دانشگاه ارسال گردد. 

 

  • بند 1 صورتجلسه 738 شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 27/4/1391

نامه شماره 72/6/8/29/پ مورخ 24/4/91 مدیر محترم گروه داخلی در خصوص تاسیس مرکز تحقیقات بیماری­های اتوایمیون مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید جهت تصویب نهایی برای هیات رئیسه دانشگاه ارسال گردد.

 

  • بند 4 صورتجلسه 738 شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 27/4/1391

نامه شماره 804/10/29/پ مورخ 14/4/1391 سرپرست محترم دانشکده پرستاری و مامایی در خصوص صدور مجوز تسویه حساب طرح­های تحقیقاتی مصوب دانشگاه در صورت چاپ مقاله در مجله Nursing and Midwifery Studiesمطرح و مقرر گردید تسویه حساب طرح­های تحقیقاتی که منوط به ارائه مقاله علمی پژوهشی بدون ایندکس هستند با چاپ مقاله در این مجله بلا مانع باشد.

 

  • بند 5 صورتجلسه 738 شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 27/4/1391

نامه شماره 628/15/1/29/پ مورخ 13/4/1391 سرپرست محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات مربوط به بند 1 صورتجلسه سوم وبومتریکس  مورخ 27/3/1391 در خصوص الزام اعضای هیات علمی به استفاده از ایمیل دانشگاهی در مقالات و سایر تولیدات پژوهشی مقرر گردید مجله فیض ملزم گردد مقالات اعضای هیات علمی را فقط با ایمیل دانشگاهی چاپ نماید.

 

  • بند 6 صورتجلسه 738 شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 27/4/1391

نامه شماره 800/10/29/پ مورخ مورخ 14/4/1391 سرپرست محترم دانشکده پرستاری و مامایی  در خصوص جایگزین شدن مقالات چاپ شده در مجله Nursing and Midwifery Studiesبه جای مقاله شرطی سطح 1 برای فراغت از تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 89  مطرح و مقرر گردید در شورای آموزشی دانشگاه مطرح گردد.

 

  • بند 4 صورتجلسه 739 شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 10/5/1391

نامه شماره 29984/ 11 مورخ 7/5/1391 مدیر کل محترم دفتر معاون علمی و فنواری وزارت متبوع در خصوص ضوابط حمایت از برگزاری همایش های علمی و فناوری استانی، ملی و بین المللی" مطرح و مقرر گردید جهت اطلاع رسانی به دانشکده و مراکز تحقیقاتی ارسال گردد.

 

  • بند 6 صورتجلسه 739 شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 10/5/1391

نامه شماره 177/506 مورخ 27/4/1391 قائم مقام محترم معاون آموزشی  و رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت متبوع در خصوص بازنگری آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی به نحوی که 50 درصد امتیازات پژوهشی اعضای هیات علمی معطوف به رفع مشکلات کشور باشد مطرح و مقرر گردید جهت اعلام نظر به دانشکده و مراکز تحقیقاتی و ارسال گردد.

 

 

بند 11 صوررتجلسه 729 شورای پژوهشی مورخ 29/1/1391

بند 7 از مصوبه صورتجلسه کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه به شرح زیر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت:

 " کتابی با عنوان کتاب تالیفی در نظر گرفته خواهد شد که حداقل 5 مورد از منابع کتاب حاصل نتایج تحقیقات خود نویسنده  ( نویسندگان) و مرتبط با عنوان و محتوای کتاب بوده و بصورت مقاله در مجلات معتبر علمی و پژوهشی چاپ شده باشد."

 بند 17 صوررتجلسه 729 شورای پژوهشی مورخ 29/1/1391

نامه شماره 75/د/700 مورخ 21/1/1391  معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در خصوص امتیازات سرپرستان و دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی مطرح و با بند دو مربوط به امتیازات دبیران کمیته ها به شرح زیر منوط به اینکه دبیرکمیته حداقل یکسال به عنوان دبیر فعالیت داشته باشد مورد تصویب قرار گرفت:

 تعداد دفعات شرکت دبیر در کنگره های خارج از کشور دو برابر سایر دانشجویان معمولی دانشگاه

 بند 4 صوررتجلسه 734 شورای پژوهشی مورخ 9/3/1391

مقرر گردید منبعد پرداخت هزینه آزمایشات و مواد مصرفی پایان نامه های دانشجویی پزشکی عمومی تا سقف 5000000(پنج میلیون ریال) منوط به چاپ یک مقاله علمی پژوهشی از پایان نامه باشد.

 بند 3 صوررتجلسه 735 شورای پژوهشی مورخ 23/3/1391

 نامه شماره 22/17/1/29/پ مورخ 9/3/1391 سرپرست محترم مرکز تحقیقات علوم تشریح در خصوص راه اندازی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید جهت تصویب نهایی برای هیات رئیسه دانشگاه ارسال گردد.

      بروزرسانی  10/7/1391      

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر