EN |
    ورود
   7:00:22 PM
1402 / 03 / 20
 
 
 

 

 


سایت مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 
تعداد بازدیدهای امروز: 469
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 371
 

          برنامه کارگاه های مرکزتحقیقات علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

 

ردیف

نام کارگاه

ارائه دهنده

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

 

1

جدا سازی و کشت سلولهای اسپرماتوگونی موش نوزاد و بالغ

دکترکروجی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3-4/4/88

2

استخراج DNAوPCR  والکتروفورز

دکتر نادریان

دکتر رضوانی

دکتر اعظمی

 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4-5/10/89

3

کارگاه مقدماتی Western blot

دکتر اعظمی

دکتر طاهریان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

27-28/11/89

4

Immunocyt  chemistry

دکتر طاهریان دکتر اعظمی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

31/2/90

5

کارگاه      Flow cytometery

دکتر طاهریان دکتر نیکویی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1 /4/90

6

کارگاه   End Not

دکتر اعظمی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

90/12/90

7

کارگاه   End Not

دکتر اعظمی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3/2/91

8

کارگاه   End Not

دکتر اعظمی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9 /2/91

9

کارگاه  Bio Informatic

دکتر اعظمی

خانم صفری

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

13/2/91

10

استخراج DNAاز خون، تعیین غلظت DNA، PCRو الکتروفورز ژل آگاروز

دکتر اعظمی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2-1/9/91

9-8/ 9/91

16-15/9/91