12:17:07 AM 1402 / 03 / 08
 

مهمترین مصوبات شورای پژوهشی درزمستان 90

کلیک کنید

مهمترین مصوبات شورای پژوهشی دربهار 90

بند 1 از صورتجلسه 701 شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 6/2/1390

درخواست مسئول محترم امور مالی معاونت پژوهشی مبنی بر قابلیت تغییر و جابجایی مبالغ اقلام مصرفی و اموالی تا سقف 20% مطرح و باجابجایی تا سقف 10%  بعد از تائید سرپرست دفتر نظارت وارزشیابی طرحهای تحقیقاتی و ناظر طرح موافقت گردید.

 بند 1 از صورتجلسه 702 شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 27/2/1390

مقرر گردید جهت تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان جهت انتشار مقاله سطح I  (ISI،  Pubmed،  Medline) مبلغ پایه بند 1 مصوبه ششصد و هشتاد و دومین جلسه شورای پژوهشی  مورخ23/6/1389 به 6500000 (شش میلیون و پانصد هزار ریال)  و برای  مقالات ISIبه ازای هر IF ./1مبلغ 500000 ریال پرداخت گردد. همچنین جهت تائید نهایی به هیات رئیسه وهیات امنای دانشگاه ارسال گردد.

 بند 2 از صورتجلسه 702 شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 27/2/1390

مقرر گردید برای عقد قرارداد خدمات کامپیوتری جهت پشتیبان نرم افزاری  و سخت افزاری  پایگاه اینترنتی مجلات فیض و تروما مبلغ 40 (چهل  میلیون ریال)  هزینه پایه و به ازای هر سال پشتیبانی مبلغ 10 ( ده میلیون ریال)  اختصاص یابد. همچنین جهت تائید به هیات رئیسه دانشگاه ارسال گردد.

 بند 3 از صورتجلسه 702 شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 27/2/1390

درخواست سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی در خصوص میزبانی کنگره ملی مقالات دانشجویی کمیته­های تحقیقات دانشجویی با محوریت سوانح و حوادث با همکاری مرکز تحقیقات تروما مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. مقررگردید جهت تائید نهایی به هیات رئیسه دانشگاه ارسال گردد.

 بند 4 از صورتجلسه 702 شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 27/2/1390

درخصوص پرداخت هزینه تشویقی مقالات به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی غیر وابسته به دانشگاه مقرر گردید چنانچه این افراد در مقاله خود آدرس اول Affiliation   را دانشگاه علوم پزشکی کاشان درج نموده باشند و دانشگاه بتواند از  امتیاز مربوطه در ارزشیابی سالانه  استفاده نماید  مبلغ تشویقی معادل اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه به آنها تعلق بگیرد. همچنین جهت تائید نهایی به هیات رئیسه دانشگاه ارسال گردد.

 بند 2 از صورتجلسه 703 شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 3/3/1390

مقرر گردید منبعد کلیه طرحهای تحقیقاتی که اطلاعات کامل مجریان و همکاران در آن وارد نشده باشد و فاقد امضای مجریان و همکاران باشد از دستور کار شورای پژوهشی خارج و  به مرکز و دانشکده مربوطه عودت داده شود.

 بند 7 از صورتجلسه 703 شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 3/3/1390

نامه مورخ 115/10/29/پ مورخ 18/2/1390معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی درخصوص تاسیس مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید جهت تائید به هیات رئیسه دانشگاه ارسال گردد.

 

مهمترین مصوبات شورای پژوهشی درتابستان 90

 

 بند 3 از صورتجلسه  707 مورخ 4/5/1390

 نامه شماره 1166/د/700 مورخ 20/4/1390 معاونت محترم تحقیقات و فناوری در خصوص لزوم  ثبت کارآزمائیهای بالینی (IRCT) قبل از ورود اولین بیمار به مطالعه مطرح و مقرر گردید جهت اطلاع رسانی به همه معاونتها و شورای پژوهشی دانشکده ها ارسال گردد.

بند 5 از صورتجلسه 708 مورخ 11/5/1390

بند 10 از هشتاد و پنجمین صورتجلسه کمیته تالیف و ترجمه در خصوص پرداخت 50 درصد قیمت پشت جلد 20 کتاب چاپ شده تحویلی به واحد تالیف و ترجمه دانشگاه به نویسندگان و مترجمین مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید جهت تائید نهایی به هیات رئیسه دانشگاه ارسال گردد.

بند 15 از صورتجلسه 708 مورخ 11/5/1390

مقرر گردید جهت حمایت از طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه به مقالات ایندکس شده سطح یک (ISI، Pubmed) که برگرفته از طرحهای این مراکز باشد به میزان 20 درصد مبلغ نهایی تشویقی اضافه بر مبلغ تشویقی از منابع مرکز اختصاص یابد.

بند 2 از صورتجلسه 708 مورخ 11/5/1390

درخواست سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی در خصوص افزایش سهمیه دانشجویان فعال کمیته تحقیقات دانشجویی برای شرکت در همایشهای خارجی از یک نفر به دونفر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید جهت تصویب نهایی به هیات رئیسه و هیات امنا دانشگاه ارسال گردد.

 

مهمترین مصوبات شورای پژوهشی در پاییز 90

 

بند 18 از مصوبات  712 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 5/7/90

نامه شماره 1404/1/29/پ مورخ 28/6/1390 در خصوص بند 16 مصوبه 27/5/90 شورای دانشگاه مبنی بر موظف کردن اعضای هیات علمی دانشگاه به ارائه حداقل یک پروپوزال طرح تحقیقاتی در سال مطرح و مقرر شد متن این نامه به صورت یک پیشنهاد به اعضای هیات علمی اعلام گردد و جهت تصویب نهایی به شورای دانشگاه ارسال گردد.

 بند 20 از مصوبات 712 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 5/7/90

نامه شماره 1405/1/29/پ مورخ 28/6/1390در خصوص بند 15 مصوبه مورخ  27/5/90 شورای دانشگاه مبنی بر پیشنهادمعاونت پژوهشی مطرح و بعد از کارشناسی مصوب گردید فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ورودی 90 و دستیاران ورودی 89 )منوط به چاپ یا پذیرش یک مقاله سطح یک (ISI، Pubmed)باشد.

 بند28 از مصوبات 713 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 12/7/90

دستورالعمل شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت و مشاهده گری خارج کشور و داخل کشور و همچنین هزینه ثبت نام کارگاههای آموزشی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

 بند 15  از مصوبات  714  جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 19/7/90

نامه شماره 2231/د/700 مورخ 6/7/1390 معاونت محترم تحقیقات و فناوری آقای دکتر مصطفی قانعی در خصوص تقدیر ازآقای دکتر محمد حسین اعرابی به دلیل اختصاص 2 درصد بودجه دانشگاه جهت فعالیت پژوهشی به اعضای شورا اطلاع رسانی گردید.

 بند 19 از مصوبات 714 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 19/7/90

بند 1 از سیزدهمین مصوبه شورای ارتباط با صنعت دانشگاه در خصوص ایجاد شرکت دانش بنیان دولتی فیض تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی کاشان مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید جهت تصویب نهایی به هیات رئیسه دانشگاه ارسال گردد.

 بند 22 از مصوبات 715 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 26/7/90

مقرر گردید منبعد در قرارداد طرحهای تحقیقاتی ارسالی از کمیته تحقیقات دانشجویی نام دانشجو ذکر گردد.

 بند 18 از مصوبات 716 جلسه شورای پژوهشی  دانشگاه مورخ 3/8/90

نامه شماره 2051/01/05/29/پ مورخ 25/07/1390سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی مطرح گردید و و با اعزام تا 3 نفر از نویسندگان دانشجو با وابستگی کمیته تحقیقات دانشجویی به ازای هر مقاله برگرفته از طرح، پایان نامه و یا کار تحقیقاتی مورد تایید سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و شورای پژوهشی موافقت گردید.

بند 19 از مصوبات  716 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 3/8/90

بند 9 صورتجلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورخ 23/07/1390 در خصوص تغییر فرم ارزیابی پروپوزال مطرح و مقرر گردید بند اخلاق در پژوهش اضافه شده و جهت بررسی و اعلام نظر به مراکز تحقیقاتی ارسال گردد.

 بند 23 از مصوبات 716 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 3/8/90

نامه شماره 2570/د/7.3 مورخ 30/07/1390 به اعضای شورای پژوهشی اطلاع رسانی شد و مقرر گردید به دانشکده ها ،مراکز تحقیقاتی و معاونت ها ارسال گردد.

 بند 13 از مصوبات 717 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 17/8/90

نامه شماره 2743/د/ 700 مورخ 9/8/1390 آقای دکتر مصطفی قانعی معاون تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در خصوص سیاستهای تشویقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای پژوهشگران برتر دانشگاه در جشنواره رازی به اطلاع اعضای شورا رسانده شد.

 بند 16 از مصوبات 717 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 17/8/90

نامه شماره 2639/د/704 مورخ 2/8/1390 آقای دکتر علی اکبری ساری دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در خصوص اولین کنگره بین المللی اخلاق نشر در کشور به اطلاع اعضای محترم شورا رسانده شد و مقرر گردید که به دانشکده ها اطلاع رسانی گردد.

 بند 22 از مصوبات 717 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 17/8/90

مقر گردید که منبعد طرحهای تحقیقاتی که مدت زمان تصویب آنها از مرحله ورود طرح به شورای مربوطه تا ارسال به شورای پژوهشی دانشگاه بیش از 6 ماه طور می کشد دلایل تاخیر ذکر گردد و سپس جهت تصویب به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.

 بند 23 از مصوبات 717 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 17/8/90

صورتجلسه مربوط به شرایط جذب پژهشگر غیر هیات علمی مطرح و کلیات مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید در مورد جزئیات و موارد آن در جلسه بعدی بحث و تبادل نظر شود.

 بند 10 از مصوبات 718 جلسه شورای پوهشی دانشگاه مورخ 1/9/90

نامه شماره 160/3/1/29/پ مورخ 26/8/1390 مدیر محترم اجرایی مجله فیض در خصوص تغییر مجله فیض از فصلنامه به دو ماهنامه در صورت فراهم شدن نیروی انسانی مورد نیاز و تجهیرات لازم الکترونیکی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. مقرر گردید جهت تصویب نهایی به هیات رئیسه دانشگاه ارسال گردد.

 بند 11 از مصوبات 718 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1/9/90

نامه شماره 2433/1/5/29/پ مورخ 26/8/1390 مسئول محترم کمیته تحقیقات دانشجویی در خصوص صدور مجوز بازدید از مراکز تحقیقاتی همزمان با نشست کمیته های تحقیقات دانشجویی کشور در دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

بند 23 از مصوبات 718 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1/9/90

مقررگردید منبعد تسویه حساب طرحهای تحقیقاتی که به صورت پایان نامه دفاع شده­اند بعد از تائید ناظر و تدوین گزارش پایانی به فرمت طرحهای تحقیقاتی بدون نیاز به دفاع گزارش پایانی و فقط با چاپ مقاله صورت گیرد. 

بند 26 از مصوبات 718 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1/9/90

آئین نامه جذب پژوهشگر غیر هیات علمی به شرح ذیل مطرح و مصوب گردید:

 • اعضای هیئت علمی دانشگاه مجاز به جذب پژوهشگر غیر هیئت علمی از خارج از دانشگاه بعنوان همکار طرح تحقیقاتی می باشند.

پژوهشگر غیر هیئت علمی، فردی متخصص درزمینه عنوان پژوهش دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاههای معتبر داخل و یا خارج کشور که حداقل دارای یک مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمی پژوهشی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 •  

  بروزرسانی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:http://research.kaums.ac.ir/

   

   

   

   

   

 •    
  جشنواره پرتال

  انتخاب پرتال برتر