8:00:21 PM 1402 / 01 / 02
 


 

تفاهم نامه جدیدی منعقد نگردیده است.

بسمه تعالی
تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان و شرکت آب وفاضلاب کاشان

 


متعاقب دعوت دفترارتباط باصنعت دانشگاه علوم پزشکی مورخ 15/2/88درمحل معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی باحضورنمایندگانی ازشرکت آب وفاضلاب ،معاونت پژوهشی ، سرپرست دفتر ارتباط باصنعت وکارشناسان مربوطه تفاهم نامه ذیل تدوین گردیدکه پس ازامضاء بالاترین مقام هردو دستگاه نافذ خواهدبود :

1. همکاری ، راهبردی یامدیریت واجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک
2. همکاری دراجرای دوره های اموزشی مشترک
3. ارائه مشاوره علمی در پروژه های، اجرایی ومطالعاتی ،درصورت لزوم عضویت اعضای هیات علمی واساتید مربوطه درکارگروههای تخصصی شرکت
4. ارائه لیست توانمندیهای دانشگاه به شرکت
5. همکاری دربرگزاری سمینارها،کارگاه ها ،ونشست های علمی مشترک
6. همکاری درزمینه تالیف وترجمه کتب به صورت همکاری مشترک
7. استفاده ازامکانات اجرایی وآزمایشگاه های موجود درسطح دانشگاه وشرکت
8. فراهم نمودن زمینه های همکاری درتعیین ظرفیت های ،آموزشی ، پژوهشی
8. تامین منابع مالی فعالیت های محوله به دانشگاه و برعکس
9. تقویت کمی وکیفی پروژهای تحقیقاتی دوجانبه
10.برنامه ریزی مدون جهت پروژهای دوجانبه آموزشی (کارآموزی وپایان نامه ها و...)
11.مشارکت کارشناسان شرکت آب وفاضلاب در دوره های آموزشی دانشگاه وباعکس
12.اعلام لیست نیازهای آموزشی وپژوهشی به دانشگاه ازطرف شرکت
13. تشکیل جلسات بررسی گزارش پیشرفت امور وتبادل نظر به صورت دوماه یک بار

تفاهم نامه ها
تفاهم نامه پژوهشکده علوم غدد درون ریزومتابولیسم ودانشگاه علوم پزشکی کاشان

تفاهم نامه مرکز تحقیقات گامتوژنزیس ومرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تفاهم نامه نیروی انتظامی و دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی  و دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تفاهم نامه همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی وپیشگیری ازمصدومیت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ومرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیقات قلب وعروق ایران و دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تفاهم نامه همکاری شرکت تک ژن زیست و دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تفاهم نامه همکاری شرکت باریج اسانس و دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

توافق نامه ها

موافقتنامه تاسیس وراه اندازی آزمایشگاه جامع تحقیقات علوم پزشکی

 

 

تاریخ به روز رسانی : 20/ 2/ 1400

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر