1:29:51 PM 1399 / 12 / 10
 


 

تفاهم نامه جدیدی منعقد نگردیده است.

بسمه تعالی
تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان و شرکت آب وفاضلاب کاشان

 


متعاقب دعوت دفترارتباط باصنعت دانشگاه علوم پزشکی مورخ 15/2/88درمحل معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی باحضورنمایندگانی ازشرکت آب وفاضلاب ،معاونت پژوهشی ، سرپرست دفتر ارتباط باصنعت وکارشناسان مربوطه تفاهم نامه ذیل تدوین گردیدکه پس ازامضاء بالاترین مقام هردو دستگاه نافذ خواهدبود :

1. همکاری ، راهبردی یامدیریت واجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک
2. همکاری دراجرای دوره های اموزشی مشترک
3. ارائه مشاوره علمی در پروژه های، اجرایی ومطالعاتی ،درصورت لزوم عضویت اعضای هیات علمی واساتید مربوطه درکارگروههای تخصصی شرکت
4. ارائه لیست توانمندیهای دانشگاه به شرکت
5. همکاری دربرگزاری سمینارها،کارگاه ها ،ونشست های علمی مشترک
6. همکاری درزمینه تالیف وترجمه کتب به صورت همکاری مشترک
7. استفاده ازامکانات اجرایی وآزمایشگاه های موجود درسطح دانشگاه وشرکت
8. فراهم نمودن زمینه های همکاری درتعیین ظرفیت های ،آموزشی ، پژوهشی
8. تامین منابع مالی فعالیت های محوله به دانشگاه و برعکس
9. تقویت کمی وکیفی پروژهای تحقیقاتی دوجانبه
10.برنامه ریزی مدون جهت پروژهای دوجانبه آموزشی (کارآموزی وپایان نامه ها و...)
11.مشارکت کارشناسان شرکت آب وفاضلاب در دوره های آموزشی دانشگاه وباعکس
12.اعلام لیست نیازهای آموزشی وپژوهشی به دانشگاه ازطرف شرکت
13. تشکیل جلسات بررسی گزارش پیشرفت امور وتبادل نظر به صورت دوماه یک بار

 

 

تاریخ به روز رسانی : 8/ 3/ 1395

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر