2:33:41 AM 1401 / 09 / 11
 

فیلمها و رسانه های منتج از پژوهشها

فیلم

مرجع تایید کننده

مخاطب

مجریان

کد

عنوان پژوهش

ورزشهای تنفسی

گرم کردن در کرونا

اندام تحتانی و فوقانی

ورزشهای مقاومتی

گروه طب فیزیکی و توانبخشی

دانشکده پزشکی

متخصصان( ریه، طب فیزیکی، بیهوشی، فیزیوتارپیستها)

دانشجویان

الهه میان ساز، عطیه فقیهی، محمد جواد آزاد چهر ، ابراهیم زبیدی

2994

بررسی تاثیر دوره آموزش مجازی توانبخشی ریوی مبتلایان به COVID-19بر دانش، نگرش و رضایتمندی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1399(2994)

کار با کامپیوتر

کار با موبایل و تبلت 

کار با تلفن

 

کار با کیبورد

کار با لپ تاپ

نشستن روی صندلی

بیمارستان بهشتی

کلیه استفاده کنندگان                    (کارمندان، دانشجویان، اعضای هیات علمی و مردم عادی)

   الهه میانه ساز، زهرا هاشم زاده، محمدهادی فروزنده

3345

ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و میزان رعایت اصول ارگونومی در کارمندان اداری بیمارستان شهید بهشتی کاشان با روش ارزیابی سریع تنش اداری

سناریوی اخلاق

کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه

دانشجویان درس اخلاق پزشکی

    الهه میانه ساز، عطیه فقیهی، علی صابر، سیدمحمدرضا طباطبایی

99100

بازنگری در روش یاددهی یادگیری درس اخلاق حرفه ای پزشکی با استفاده از دو روش ایفای نقش و بازاندیشی

ملاحظات

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

پزشکان عمومی و متخصص

دانشجویان پزشکی

   علی صابر، الهه میانه ساز، عطیه فقیهی

140005

ملاحظات اخلاقی در اپیدمیهای عفونی

کیت

معاونت تحقیقات و فناوری

پژوهشگران

    مجید لطفی نیا، حمیدرضا بنفشه

19906

طرح فناورانه: طراحی کیت تشخیص واریانت‌های SARS-CoV2با استفاده از روش TaqMan genotypingبراساس جهش N501Yدر ژن S

شربت گیاهی معاونت تحقیقات و فناوری

پژوهشگران

حمیدرضا بنفشه، مرتضی کوثری 99033 اثر عصاره متانولی استخراجی از بذرالبنج به همراه بره موم بر درمان بیمارن مبتلا به
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر