2:06:56 AM 1401 / 09 / 11
 

 

این دفتر پس از پذیرفته شدن دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان یکی از یازده دانشگا ه علوم پزشکی  کشوردرطرح آزمایشی مرکزملی تحقیقات علوم پزشکی ایران درسال 1383 تحت معاونت پژوهشی دانشگاه با نام دفتر ارتباط با صنعت تاسیس شد . نخست مسئول دفتر جناب آقای دکتر صابری ( متخصص طب کار) وسپس مسول این دفتر  جناب آقای دکتر ربانی  ( بهداشت محیط ) منصوب گردید . مدتی نیز آقای دکتر عباس بهرامی سرپرستی این واحد را به عده داشته‌اند.
در حال حاضر این دفتر با نام دفتر ارتباط با صنعت، اختراعات و نوآوری در حال فعالیت است و  سرپرست آن  آقای دکتر حسن رحمانی  می باشد. 
 
 
 
  هیئت علمی پژوهشی  دانشگاه       

شرح وظایف دفتر ارتباط با صنعت، اختراعات و نوآوری  دانشگاه

·         انعقاد موافقتنامه و تفاهم‌نامه‌های همکاری با نهادهای برون سازمانی.

·         ارائه مشاوره به اعضاء هیأت علمی و دانشجویان جهت برقراری ارتباط با نهادهای برون سازمانی و عقد قراردادها و تفاهم نامه های پژوهشی و مشاوره ای

·          ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای و انجام طرحهای تحقیقاتی و خدماتی با نهادهای برون سازمانی (مراکز صنعتی و سازمانها و ارگانها و مؤسسات) در قالب انعقاد قرارداد بین طرفین.

·          برنامه‌ریزی و اجرای بازدیدهای علمی توسط اساتید و دانشجویان از مراکز صنعتی و... بمنظور همکاری در ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای و مطالعاتی و ایجاد تسهیلات بازدید از امکانات و مراکز پژوهشی دانشگاه برای مراکز و مؤسسات و... .

·          جمع‌آوری و تهیه اطلاعات لازم در مورد مراکز صنعتی و انتقال آن به دانشگاهیان

·         انتقال تکنولوژی(Technology Transfer) و تجاری سازی محصولات حاصل از تحقیقات دانشگاهی حمایت از اخترعات وپتنتهای ثبت شده ،کمک در حفظ مالکیت فکری فناوران و تقویت ساختار ارتباط صنعت ودانشگاه

·         ارائه خدمات مشاوره ای جهت تجاری سازی و اقتصادی کردن اختراعات

·         ارتباط دادن مخترعین با بخش ارتباط با صنعت دانشگاه جهت تجاری سازی اختراع و کوتاهتر کردن این فرایند

·         ارتباط دادن اعضای هیأت علمی مخترع با کمیته ی ثبت اختراعات ، نو آوری و مالکیت معنوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت دریافت امتیاز ارتقاءاز طریق ارائه فرم ها و آیین نامه های لازم

·         فراهم نمودن فضای مجازی جهت ارائه اختراعات مخترعین به طوریکه برای همگان قابل رؤیت باشد و تسهیل دسترسی صنایع و افراد متقاضی به مخترعین این اختراعات جهت برقراری ارتباط تولیدی

به روز رسانی : 20/ 2/ 1400

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر