3:58:23 AM 1401 / 09 / 11
 
 
کمیته اخلاق در پژوهشهای علوم زیستی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به صورت مرتب و با توجه به طرحهای ارائه شده در شورای پژوهشی دانشگاه هر چهارشنبه تشکیل جلسه می‌دهد. این کمیته دارای چند کمیته فرعی در دانشکده پزشکی ( شامل طرحهای ارائه شده از مراکر تحقیقاتی و دانشکده پزشکی) و  کمیته اخلاق دانشکده ای ( شامل طرحهای ارائه شده از دانشکده های پرستاری و مامایی ، بهداشت و پیراپزشکی) می‌ باشد و از تاریخ 1 / 4/ 1394 الزاما تمامی طرحها،  قبل از ارسال به شورای پژوهشی دانشگاه باید در کمیته های اخلاق دانشکده مربوطه ارائه و سپس با همراه داشتن کد ثبت کمیته اخلاق دانشکده ای به شورای پژوهشی و سپس  کمیته اخلاق دانشگاه ارسال گردند. طرحهای HSR و طرحهای کمیته اخلاق دانشجویی به روال سابق در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کاشان مورد بررسی قرار می گیرند.

شرح وظایف اعضای کمیته اخلاق در پژوهش های علوم زیستی

 

  • بررسی طرحهای تحقیقاتی آن دستگاه از نظر ملاحظات اخلاقی (از قبیل اخذ رضایت، رعایت حقوقی آزمودنی، حفظ آزادی آزمودنی از خطرات احتمالی تحقیق، رعایت رازداری و رعایت بررسی شرع مقدس و سایر موازین اخلاق پزشکی).
  • ارسال طرحهای تحقیقاتی ملی به کمیته کشوری.
  • نظارت بر روند اجرای اخلاقی و علمی  طرحها
  • بررسی شکایات احتمالی
  • بررسی آئین نامه جدید جهت ابلاغ به پژوهشگران ....
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر