11:52:36 PM 1402 / 03 / 07
 

 

اهم مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه در سه ماهه چهارم سال 1389

 

بند 20 از صورتجلسه شماره 693 مورخ 21/10/1389

نامه شماره 3905/700 مورخ 15/9/1389 آقای دکتر مصطفی قانعی در خصوص تشکیل کمیته راهبری قرآن پژوهی و طب فعالانه مطرح و مقرر گردید که"  کمیته پژوهشهای قرآنی دانشگاه" به " کمیته راهبری قرآن پژوهی و طب فعالان" تغییرعنوان یابد و واحد امور کارگاهها نیز موظف گردید کارگاههایی در موضوعات مربوطه برگزارنماید و  کمیته در خصوص  برگزاری  سمینار مربوطه اقدام لازم را بعمل آورد.

  بند 21از صورتجلسه شماره 696 مورخ 26/11/1389

با برگزاری همایش قرآن پژوهی و طب توسط معاونت پژوهشی و با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری و گروه معارف دانشگاه و بسیج جامعه جامعه پزشکی دانشگاه در اردیبهشت ماه 1390 موافقت بعمل آمد و مقرر گردید جهت تائید نهایی به هیات رئیسه دانشگاه ارسال گردد.

 بند 1 از صورتجلسه شماره 697 مورخ 10/12/1389

آئین نامه شرکت در همایشهای علمی خارج از کشور ویژه پرسنل غیرهیات علمی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید جهت تصویب نهایی به هیات رئیسه ارسال گردد.

 

 

 

 

اهم مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه در سه ماهه سوم سال 1389

 

  1. بند 14 از 684 صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 6/7/1389: پیشنهاد هیات امنای دانشگاه مبنی بر راه اندازی یک مجله لاتین در دانشگاه مطرح و مقرر گردید در این زمینه پیگیری لازم توسط مجله فیض انجام گیرد.

 

  1. بند 1  از 685 صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 20/7/1389: مقرر گردید برای کارشناسی کمیته اخلاق به میزان 10 ساعت داوری جهت اعلام به  بانک اطلاعاتی و 200000 (دویست هزار ریال ) حق الزحمه برای کارشناسان  در نظر گرفته شود.

 

  1. بند 2  از 685 صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 20/7/1389: مقرر گردید برای کارشناسی طرحهای تحقیقاتی به میزان 10 ساعت داوری جهت اعلام به  بانک اطلاعاتی و 200000 (دویست هزار ریال ) حق الزحمه برای کارشناسان  در نظر گرفته شود.

 

  1. بند 3  از 685 صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 20/7/1389 : مقرر گردید کلیه پایان نامه های دانشجویی مقطع تحصیلات تکمیلی و  مقطع دستیاری از سال 89-90 به عنوان طرح مطرح گردد.

 

  1. بند 1  از 686 صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 27/7/1389: مقرر گردید کلیه اطلاعات پایان نامه های تحصیلات تکمیلی ( دستیاری و مقاطع کارشناسی ارشد) دانشکده ها توسط مرکز تحصیلات تکمیلی وارد سامانه پژوهش دانشگاه گردد و یک کارشناس از طرف مدیریت تحصیلات تکمیلی جهت آموزش و ورود اطلاعات معرفی شود.


 بند 8 از  جلسه 678 شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 29/4/89:  در خصوص  هزینه بلیط اعضای هیات علمی شرکت کننده در همایشهای خارج از کشور و  پیرو بند 16 صورتجلسه شماره 671 مورخ 31/1/ 89 بحث و تبادل نظر شدو مقرر گردید هزینه بلیط بر اساس نرخ مصوب پروازهای  Iranair تا سقف یک میلیون تومان پرداخت گردد. 

بند 3 از  جلسه 680 شورایژوهشی دانشگاه مورخ 19/5/89 : طبق نامه شماره 210/2/5/29/پ درخصوص طرحهای تاخیری مطرح و مقرر گردید اینگونه طرحها در شورای پژوهشی مطرح و در رابطه با آنها تصمیم گیری شود. 

بند 4 از  جلسه680 شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 19/5/89 : جهت پیگیری و اعلام گزارش پیشرفت طرحهای تحقیقاتی توسط ناظرین مقرر گردید مبلغ 200000 (دویست هزار ریال) به عنوان حق الزحمه به ایشان پرداخت گردد و به ازای هر طرح نیز 10 ساعت گواهی داوری به  بانک اطلاعاتی جهت واحد معادل صادر گردد. 

بند 8 از  جلسه 681 شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 9/6/89 : درخواست تشکیل کمیته شورای پایان نامه ها در دانشکده ها مطرح و مقرر گردید پایان نامه ها ی تحصیلات تکمیلی در شورای پژوهشی دانشکده ها بررسی و مطرح گردد.
بند 1 از  جلسه 682 شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 23/6/89 : به منظور تشویق و قدردانی از محققین ارجمند اعم از هیات علمی، کارمندان و دانشجویان  نحوه پرداخت تشویقی مقالات به شرح زیر  موارد ذیل اصلاح گردید.:
       مبلغ تشویقی بر اساس سطح ایندکس و مطابق بندهای 11-1 تعیین می گردد.

الف- مقالات ارائه شده در مجلات انگلیسی زبان ایندکس شده در نمایه های ISI،Medline، Pubmed مبلغ 5000000               (پنج میلیون ریال) و 200000(دویست هزار ریال) به ازای هر 1/. IF

ب- مقالات ارائه شده در مجلات انگلیسی زبان ایندکس شده در نمایه های Cochran،  Scopus، Chemical abstract، Biological abstract مبلغ 3500000 (سه میلیون و پانصد هزار ریال)

ج- مقالات ارائه شده در مجلات انگلیسی زبان ایندکس شده در سایر نمایه ها  مبلغ 2500000 (دو میلیون و پانصد هزار ریال)

د-  مقالات ارائه شده در مجلات انگلیسی زبان بدون ایندکس  مبلغ 2000000 (دو میلیون ریال)

ه-  مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی فارسی زبان بین 1000000(یک میلیون ریال) تا 1500000(یک میلیون و پانصد هزار ریال)

تبصره 1: ایندکس های سطح 1،2،3 مبلغ 1500000(یک میلیون و پانصد هزار ریال) و سایر ایندکس ها و یا بدون ایندکس مبلغ               1000000(یک میلیون ریال)

و- مقالات Case Report، Communication Short ، Report  Brief، Letter to Editor  3/1 (یک سوم) مبالغ بالا تعلق می گیرد.

ز-  تشویقی مقالات Review  ایندکس شده در ISI   4 مبلغ تشویقی در 4/1(یک چهارم)  ضرب خواهد شد.

ح-  به  مقالات چاپ شده ایندکس شده در مجلات ISI با IF  کمتر از 4 هزینه چاپ تا سقف 5000000(پنج میلیون ریال) پرداخت می گردد.

ت- به مقالات چاپ شده ایندکس شده در مجلات  ISI با IF  بیشتر از 4   هزینه چاپ تا سقف12000000(دوازده میلیون هزار ریال) پرداخت می گردد.

ی- به مقالات چاپ شده در مجلات ایندکس شده در نمایه های Medline، Pubmed هزینه چاپ تا سقف3000000(سه میلیون ریال) پرداخت  می گردد.

ک- به مقالات چاپ شده یا پذیرفته شده در مجلات معتبر بین المللی سطح 1مربوط به پایان نامه های دانشجویی قبل از دفاع مبلغ 1500000( یک میلیون و پانصد هزار ریال)  جهت تشویقی به دانشجو تخصیص داده خواهد یافت.این مبلغ  علاوه بر مبالغ فوق خواهد بود.

تبصره 2: مکاتبه مالی با نویسنده مسئول اعم از هیات علمی، کارمند یا دانشجو انجام می شود و در صورتی که نویسنده مسئول به آدرس دانشگاه علوم پزشکی کاشان نباشد تشویقی به اولین نویسنده دارای  آدرس دانشگاه علوم پشکی کاشان تعلق می گیرد تا به نحو شایسته توسط ایشان  بین همکاران تقسیم گردد.

تبصره 3-  در صورتیکه نویسنده مسئول مقاله از سایر دانشگاهها باشد اولین نویسنده از دانشگاه علوم پزشکی کاشان می تواند راسا  نسبت به دریافت تشویقی مقالات اقدام نماید.

تبصره 3: نویسنده مسئول و یا اول مقاله از دانشگاه علوم پزشکی کاشان باشد مبلغ تشویقی به صورت کامل و در صورتی که نویسنده دوم به بعد باشد میزان 50درصد مبلغ تشویقی به وی پرداخت خواهد شد.

تبصره 4: در مورد مقالات ایندکس شده در ISI   ملاک درج مقاله درمجلات در  Index Expanded Journal List of  Science Citation   و  یا موجود بودن مقاله در   Web  of Science  می باشد و مجلات موجود در  Master List ملاک نمی باشد.

  
 

اهم مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه در سه ماهه اول سال 1389

 

بند اول از 670 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ :24/1/1389 : مقرر گردید جهت کوتاه شدن فرایند انجام طرحهای تحقیقاتی  منبعد گزارش پایانی طرحهای تحقیقاتی بدون طرح در شورای پژوهشی، توسط سرپرست دفتر نظارت و ارزشیابی برای ناظرین ارسال گردد. 

بند 14 از 671 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ :31/1/1389 : مقرر گردید منبعد طرحهای تحقیقاتی که  مجری اول آن طرح رابطه حقوقی با دانشگاه ندارد( افراد خارج از دانشگاه، دانشجویان، نیروهای مردمی) قرارداد با یکی دیگر از مجریان طرح که با دانشگاه رابطه حقوقی دارند و  بعنوان مدیر اجرایی طرح معرفی می گردند منعقد گردد.

بند 15 از 671 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ :31/1/1389:  با توجه به موافقت هیات رئیسه دانشگاه با بند 36 از مصوبه ششصد وشصت و سومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 10/10/88 مقرر گردید منبعد هزینه­های شرکت در سمینارها و کنگره های داخل کشور ( حداکثر سالی دوبار) به ارائه دهندگان مقالات پذیرفته شده از محل اعتبارات پژوهشی با استناد به بند فوق به شرح زیر پرداخت گردد:

الف: حق ماموریت و ثبت نام بصورت کامل

ب- هزینه اسکان شبی پانصد هزار ریال

ج- هزینه رفت و برگشت با وسیله نقلیه غیر دولتی به ازای هرکیلومتر دویست ریال

د-هزینه رفت و برگشت با هواپیما سالی یکبار

بند 16 از 671 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 31/1/1389 : با توجه به موافقت هیات رئیسه دانشگاه با بند39 از مصوبه ششصد وشصت و سومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 10/10/88 در خصوص اصلاح نحوه پرداخت هزینه شرکت اعضای محترم هیات علمی در همایشهای خارجی مقرر گردید درصد پرداخت هزینه ها بر اساس آئین نامه بشرح زیر پرداخت گردد:

الف: افرادی که دوسال قبل از ثبت نام دارای مقاله مشمول بند الف مصوبه 636 مورخ 23/7/87 شورای پژوهشی دانشگاه می باشند 90 تا 100% هزینه پرداخت گردد.

ب: افرادی که دوسال قبل از ثبت نام دارای مقاله مشمول بند ب مصوبه 636 مورخ 23/7/87 شورای پژوهشی دانشگاه می باشند 85%  هزینه پرداخت گردد.

ج: افرادی که دوسال قبل از ثبت نام دارای مقاله مشمول بند ج مصوبه 636 مورخ 23/7/87 شورای پژوهشی دانشگاه می باشند 80% هزینه پرداخت گردد.

د: افرادی که دوسال قبل از ثبت نام دارای مقاله مشمول بند د و ه مصوبه 636 مورخ 23/7/87 شورای پژوهشی دانشگاه می باشند 70% هزینه پرداخت گردد.

ه: به افرادی که در دوسال قبل فقط مجری اول طرح یا استاد راهنمای یک پایان نامه مصوب باشند 50% هزینه پرداخت گردد.

و: به افرادی که شامل هیچکدام از موارد فوق نباشند فقط هزینه بلیط رفت و برگشت پرداخت گردد.

تبصره 1 : درصورتیکه مقالات چاپ شده بند الف ازنوع Letter-Breif-Short Communication و یا Case-report باشد   ازجمع هزینه ها  20% کم میگردد.

تبصره 2- پرداخت هزینه بلیط بر مبنای قیمت ارزان ترین پروازهای بین المللی شرکت ایران ایر در طول سال صورت می گیرد.

بند 17 از 671 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 31/1/1389 : پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه در خصوص شرکت اعضای محترم هیات علمی در همایشهای خارج از کشور و پرداخت هزینه های مربوط  بررسی و مقرر گردید:

الف- مقالات پذیرفته شده در همایش های بین المللی، طرح پژوهشی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه و یا پایان نامه دانشجویی مصوب دانشگاه باشد

 ب-  اگر مقاله برگرفته از نتایج طرحهای تحقیقاتی یا پایان نامه نباشد درصورتی تسهیلات اعطا می گردد که تا 2 سال بعد ازارائه مقاله در همایش، مقاله در یک مجله دارای ایندکس بین المللی پذیرفته شود در غیر اینصورت تنها هزینه بلیط طبق مصوبه پرداخت می  گردد

 بند  18 از671 جلسه شورا پژوهشی دانشگاه مورخ 31/1/1389 : طی  تامه معاون آموزشی علوم پایه به شماره 29/8/1/405/پ در خصوص بند 2 صورتجلسه شورای دانشکده  پزشکی مطرح و مقرر گردید کلیه طرحهایی که قرار است پایان نامه شوند قبل از تصویب در شورای پژوهشی از طریق شورای دانشکده پزشکی مورد تایید قرار گیرند.

بند 12 از 672 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 14/2/1389 :  در خصوص نحوه پرداخت هزینه های طرحهای تحقیقاتی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و مقرر گردید به منظور تسهیل اجرای طرحهای تحقیقاتی 30 درصد هزینه های پرسنلی پس از انعقاد قرار داد پرداخت گردد.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر