EN |
    ورود
   7:04:46 PM
1402 / 03 / 20
 
 
 

 

 


سایت مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 
تعداد بازدیدهای امروز: 471
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 373
 

چشم انداز(VISION)

هدف نهایی ما این است که به عنوان یک قطب پژوهشی در کشورو یک مرکز تحقیقاتی معتبر درمنطقه درآییم که درانجام و هدایت تحقیقات درزمینه های بهداشتی،درمانی مرتبط با علوم تشریح پیشرو باشیم.

اهداف کلان مرکز(Great Goals)

-         جذب نیروی انسانی کارآمد

-         افزایش  تصویب وانجام طرحهای تحقیقاتی درراستای اهداف مرکز

-         کسب موافقت قطعی مرکز

-         آموزش مداوم محققان وکارکنان مرکز درجهت افزایش مهارتهای نظری وعملی

-         تجهیزآزمایشگاه مرکز به امکانات روز

-          تلاش درجهت مصوب نمودن چارت تشکیلاتی وتدوین آیین نامه های داخلی مرکز

-         سازماندهی خرید تجهیزات ومواد مصرفی تخصصی براساس الویتها

-         بهینه سازی سیستم هایIT  و ارتباطات درمرکز

-         تلاش درجهت ارتباط با مراکزپژوهشی داخلی وخارجی

-         تلاش درجهت افزایش پذیرش دانشجویان Ph.D by researchو هم چنین انجام پایان نامه های دانشجویی در مقاطع مختلف پزشکی ،کارشناسی ارشد وPh.D

-         انعکاس قابلیت ها ،برنامه ها وفعالیت های مرکز به مسئولین وسایر ذینفع ها

-         حمایت از محققین درجهت افزایش انگیزه آنها

-         تشویق محققان مرکزدر تصویب طرحهای تحقیقاتی کاربرای ایجاد بستر های لازم  جهت تبدیل ایده به محصول

-         برنامه ریزی برای اخذ مجوز حداقل یک مجله انگلیسی زبان جهت افزایش ارتباط  ملی و بین المللی مرکز

-         عضویت درمراکز بین المللی و ملی مرتبط با اهداف مرکز

-         ارایه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره به مراکزو سازمانهای دیگر

 

اهداف کوتاه مدت سه ساله(Short-term goals)

 

1.       جذب پژوهشگران وپرسنل کارآمد

2.       تصویب و اجرای طرحهای تحقیقاتی درراستای اهداف مرکز

3.       انتشارنتایج این طرحها بصورت مقالات تحقیقی مصوب 20مورد درسال با افزایش 20درصد درسال

4.        تلاش در تصویب ساختار تشکیلاتی مرکز

5.       تلاش دراخذ مجوز قطعی مرکز درطی سه سال اول

6.       جذب اعتبارات کافی برای انجام پروژه ها

7.       توسعه همکاری بین تحقیقاتی مراکزداخلی وخارجی

رسالت مرکز  (MISSION)

مرکز تحقیقات علوم تشریح ،انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی مورد نیاز جامعه در زمینه های بهداشتی – درمانی را مهمترین رسالت خود در جهت ارتقاء سلامت جامعه و تولید علم  می داند که از طریق بهره گیری از توانمندیهای محققان کارآمد،آزمایشگاههای مجهز ومتمرکز ، ارتباط بامراکز تحقیقاتی داخلی وخارجی و جذب اعتبارات کافی محقق می سازد. این مرکز، با آگاهی و اعتقاد کامل به قداست ذاتی دانش و تحقیق و اهمیت انکار ناپذیر جایگاه ویژه آن در توسعه جامعه با رعایت موازین اخلاقی درامر پژوهش تلاش خواهد نمود تا باکارگروهی و ایجاد انگیزه متعالی برای فعالیت های علمی، تحقیقاتی و کوشش درارتقاء فرهنگ پژوهشی وجایگاه پژوهشگرگامی درجهت کمالات انسانی بردارد.

 مرکز با بررسی نقاط قوت وضعف وهمچنین فرصتها و تهدید ها ا هداف کلی زیررا مورد توجه قرارداده است :

-         انجام تحقیقات کاربردی درزمینه های بهداشتی – درمانی درراستای نیازهای جامعه

-         نوآوری علمی وتوسعه مرزهای دانش با انجام تحقیقات بنیادی در زمینه های مختلف علوم پزشکی بخصوص در زمینه استروک ، ناباروری وآموزش علوم تشریح

-         نهادینه کردن ارتقاء و اشاعه فرهنگ تحقیق و کارگروهی در عرصه های علمی وتحقیقاتی

-         تلاش درجهت الگو شدن مرکز درکشور

-         مشارکت فعال درامر سیاست گذاری  پژوهشی مرتبط درکشور