9:55:54 PM 1398 / 07 / 22
   

   


سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Researchکمیته تحقیقات دانشجویی

 

--1398 / 07 / 16  -9:7 تعداد مشاهدات :69


--1398 / 07 / 15  -11:20 تعداد مشاهدات :47


--1398 / 07 / 13  -9:42 تعداد مشاهدات :169


--1398 / 07 / 08  -10:9 تعداد مشاهدات :126

دانشکده پزشکی

--1398 / 07 / 07  -14:2 تعداد مشاهدات :105

دانشکده پرستاری ومامایی

--1398 / 07 / 07  -13:55 تعداد مشاهدات :74


--1398 / 07 / 07  -9:59 تعداد مشاهدات :89


--1398 / 07 / 07  -9:28 تعداد مشاهدات :63


--1398 / 07 / 07  -8:57 تعداد مشاهدات :64


--1398 / 07 / 02  -7:50 تعداد مشاهدات :77

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در نظر دارد:

--1398 / 03 / 26  -11:24 تعداد مشاهدات :213

دانشگاه علوم پزشکی ایران در نظر دارد:

--1398 / 03 / 26  -10:19 تعداد مشاهدات :208

دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد:

--1398 / 03 / 22  -9:14 تعداد مشاهدات :183

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نظر دارد:

--1398 / 03 / 18  -9:12 تعداد مشاهدات :146

دانشگاه علوم پزشکی البرز در نظر دارد:

--1398 / 03 / 11  -8:11 تعداد مشاهدات :152

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارد:

--1398 / 02 / 29  -9:26 تعداد مشاهدات :147

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد:

--1398 / 02 / 29  -8:8 تعداد مشاهدات :149

دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نظر دارد:

--1398 / 02 / 29  -7:55 تعداد مشاهدات :164

 

--1398 / 07 / 07  -9:0 تعداد مشاهدات :17


--1398 / 06 / 26  -10:15 تعداد مشاهدات :34


--1398 / 06 / 03  -10:38 تعداد مشاهدات :63

ویژه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

--1398 / 04 / 10  -6:50 تعداد مشاهدات :117

ویژه اساتید علوم بالینی

--1398 / 04 / 10  -6:49 تعداد مشاهدات :109


--1398 / 03 / 18  -8:20 تعداد مشاهدات :104

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:

--1398 / 02 / 15  -10:13 تعداد مشاهدات :183

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:

--1398 / 02 / 15  -10:11 تعداد مشاهدات :136

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:

--1398 / 02 / 08  -12:36 تعداد مشاهدات :214


--1398 / 01 / 20  -9:39 تعداد مشاهدات :183

نتایج دومین طرح MedIdeaکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه اعلام شد.

--1397 / 10 / 23  -9:14 تعداد مشاهدات :258


--1397 / 10 / 08  -13:23 تعداد مشاهدات :276