11:04:54 AM 1396 / 09 / 04
   

 

   


سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Researchکمیته تحقیقات دانشجویی

 

--1396 / 09 / 02  -8:33 تعداد مشاهدات :35


--1396 / 09 / 02  -8:24 تعداد مشاهدات :34


--1396 / 09 / 02  -8:3 تعداد مشاهدات :17


--1396 / 09 / 01  -11:48 تعداد مشاهدات :32


--1396 / 09 / 01  -7:58 تعداد مشاهدات :34

دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار می کند:

--1396 / 08 / 29  -9:7 تعداد مشاهدات :37

دسترسی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجلات Emeraldفراهم شد...

--1396 / 08 / 27  -10:22 تعداد مشاهدات :21

دسترسی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجلات JAMA فراهم شد...

--1396 / 08 / 27  -8:42 تعداد مشاهدات :27

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در نظر دارد...

--1396 / 08 / 25  -9:43 تعداد مشاهدات :108

از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردید.

--1396 / 08 / 25  -10:56 تعداد مشاهدات :92

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه علوم پزشکی همدان در نظر دارد ......

--1396 / 03 / 23  -10:45 تعداد مشاهدات :400

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نظر دارد.........

--1396 / 03 / 23  -10:10 تعداد مشاهدات :359

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

--1396 / 03 / 16  -13:33 تعداد مشاهدات :359

دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد اعلام کرد.........

--1396 / 03 / 03  -12:52 تعداد مشاهدات :378

دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد.........

--1396 / 02 / 16  -11:35 تعداد مشاهدات :423

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد.........

--1395 / 12 / 17  -9:14 تعداد مشاهدات :706

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعلام کرد.........

--1395 / 12 / 17  -8:18 تعداد مشاهدات :636

دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرد.........

--1395 / 12 / 14  -11:7 تعداد مشاهدات :648

 
کمیته تحقیقات دانشجویی با همکاری مرکز رشد دانشگاه برگزار می کند..

--1396 / 07 / 18  -13:36 تعداد مشاهدات :96

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در کنگره دانشجویی قزوین

--1396 / 07 / 12  -13:35 تعداد مشاهدات :111

کمیته تحقیقات دانشجویی اعلام کرد...

--1396 / 07 / 12  -13:30 تعداد مشاهدات :110

کمیته تحقیقات دانشجویی اعلام کرد...

--1396 / 07 / 11  -8:17 تعداد مشاهدات :107