6:49:58 PM 1401 / 07 / 03
   

   


سایت مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Researchکمیته تحقیقات دانشجویی

 

--1401 / 06 / 21  -14:53 تعداد مشاهدات :48


--1401 / 06 / 15  -10:9 تعداد مشاهدات :72


--1401 / 06 / 15  -9:57 تعداد مشاهدات :98


--1401 / 06 / 14  -12:17 تعداد مشاهدات :57


--1401 / 06 / 14  -12:14 تعداد مشاهدات :53


--1401 / 06 / 10  -23:15 تعداد مشاهدات :114


--1401 / 06 / 10  -23:8 تعداد مشاهدات :75


--1401 / 06 / 10  -23:3 تعداد مشاهدات :58


--1401 / 06 / 10  -22:59 تعداد مشاهدات :57


--1401 / 06 / 10  -22:53 تعداد مشاهدات :65

 

--1400 / 05 / 09  -9:19 تعداد مشاهدات :576


--1400 / 04 / 13  -12:29 تعداد مشاهدات :555


--1400 / 03 / 23  -12:22 تعداد مشاهدات :598


--1399 / 12 / 04  -13:55 تعداد مشاهدات :882


--1399 / 12 / 04  -10:15 تعداد مشاهدات :807


--1399 / 12 / 04  -9:34 تعداد مشاهدات :854


--1399 / 12 / 04  -9:21 تعداد مشاهدات :748


--1399 / 11 / 20  -12:17 تعداد مشاهدات :803

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

--1400 / 02 / 04  -13:57 تعداد مشاهدات :805

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

--1399 / 05 / 05  -9:7 تعداد مشاهدات :951

دانشگاه علوم پزشکی البرز در نظر دارد:

--1399 / 02 / 20  -7:54 تعداد مشاهدات :1035

دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نظر دارد:

--1399 / 02 / 07  -11:59 تعداد مشاهدات :1080

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نظر دارد:

--1399 / 02 / 07  -11:56 تعداد مشاهدات :998

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله در نظر دارد:

--1399 / 02 / 02  -13:17 تعداد مشاهدات :1245

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در نظر دارد:

--1399 / 01 / 26  -8:58 تعداد مشاهدات :1004

دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد:

--1398 / 12 / 19  -12:52 تعداد مشاهدات :1075

 

--1401 / 05 / 02  -12:58 تعداد مشاهدات :123


--1401 / 05 / 01  -9:41 تعداد مشاهدات :115


--1401 / 04 / 29  -14:5 تعداد مشاهدات :96


--1401 / 04 / 28  -10:36 تعداد مشاهدات :98


--1401 / 04 / 28  -9:52 تعداد مشاهدات :102


--1401 / 04 / 26  -12:54 تعداد مشاهدات :91


--1401 / 01 / 16  -10:3 تعداد مشاهدات :330


--1400 / 06 / 16  -13:11 تعداد مشاهدات :416


--1400 / 04 / 07  -12:45 تعداد مشاهدات :472


--1400 / 02 / 27  -9:41 تعداد مشاهدات :579


--1400 / 01 / 28  -9:27 تعداد مشاهدات :980


--1400 / 01 / 24  -12:11 تعداد مشاهدات :681