8:45:49 PM 1395 / 11 / 05
   
   


سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Research

 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعلام کرد .....

--1395 / 10 / 29  -8:22 تعداد مشاهدات :41

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله اعلام کرد .....

--1395 / 10 / 29  -8:5 تعداد مشاهدات :27

دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می کند.....

--1395 / 10 / 28  -11:38 تعداد مشاهدات :32


--1395 / 10 / 28  -10:39 تعداد مشاهدات :44


--1395 / 10 / 27  -9:3 تعداد مشاهدات :29

دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار می کند ....

--1395 / 10 / 26  -10:25 تعداد مشاهدات :38


--1395 / 10 / 25  -13:49 تعداد مشاهدات :49

موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران برگزار می کند ........

--1395 / 10 / 23  -8:0 تعداد مشاهدات :58


--1395 / 10 / 22  -13:33 تعداد مشاهدات :57

جهت پرهیز از دوباره کاری.....

--1395 / 10 / 22  -8:54 تعداد مشاهدات :37

 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می کند.....

--1395 / 11 / 02  -10:53 تعداد مشاهدات :19

دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می کند.....

--1395 / 11 / 02  -10:41 تعداد مشاهدات :11

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار می کند ....

--1395 / 10 / 30  -8:31 تعداد مشاهدات :17

دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار می کند.....

--1395 / 10 / 30  -8:28 تعداد مشاهدات :13


--1395 / 10 / 28  -10:17 تعداد مشاهدات :24

سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار می کند.....

--1395 / 10 / 27  -9:32 تعداد مشاهدات :22

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می کند.....

--1395 / 10 / 27  -8:37 تعداد مشاهدات :19

دانشگاه اصفهان برگزار می کند ................

--1395 / 10 / 22  -9:31 تعداد مشاهدات :36

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام کرد.......

--1395 / 06 / 20  -8:39 تعداد مشاهدات :317

دانشگاه علوم پزشکی او خدمات درمانی بیرجند اعلام کرد ....

--1395 / 06 / 11  -9:54 تعداد مشاهدات :323

دانشگاه علوم پزشکی گلستان اعلام کرد .....

--1395 / 04 / 27  -13:44 تعداد مشاهدات :416

دانشگاه علوم پزشکی سمنان اعلام کرد ....

--1395 / 04 / 10  -8:1 تعداد مشاهدات :443

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد اعلام کرد...

--1395 / 03 / 29  -12:7 تعداد مشاهدات :446

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز اعلام کرد...

--1395 / 03 / 29  -11:44 تعداد مشاهدات :453


--1395 / 02 / 15  -9:47 تعداد مشاهدات :577


--1395 / 01 / 19  -8:22 تعداد مشاهدات :634