7:36:39 PM 1401 / 04 / 05
   

   


سایت مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Researchکمیته تحقیقات دانشجویی

 

--1401 / 04 / 05  -8:56 تعداد مشاهدات :13


--1401 / 04 / 05  -8:43 تعداد مشاهدات :8


--1401 / 04 / 04  -9:46 تعداد مشاهدات :16


--1401 / 03 / 31  -11:39 تعداد مشاهدات :20


--1401 / 03 / 30  -12:19 تعداد مشاهدات :49


--1401 / 03 / 30  -8:36 تعداد مشاهدات :29


--1401 / 03 / 29  -8:53 تعداد مشاهدات :28


--1401 / 03 / 29  -8:12 تعداد مشاهدات :21


--1401 / 03 / 29  -8:3 تعداد مشاهدات :57


--1401 / 03 / 29  -7:53 تعداد مشاهدات :26

 

--1400 / 05 / 09  -9:19 تعداد مشاهدات :453


--1400 / 04 / 13  -12:29 تعداد مشاهدات :438


--1400 / 03 / 23  -12:22 تعداد مشاهدات :477


--1399 / 12 / 04  -13:55 تعداد مشاهدات :765


--1399 / 12 / 04  -10:15 تعداد مشاهدات :691


--1399 / 12 / 04  -9:34 تعداد مشاهدات :732


--1399 / 12 / 04  -9:21 تعداد مشاهدات :625


--1399 / 11 / 20  -12:17 تعداد مشاهدات :688

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

--1400 / 02 / 04  -13:57 تعداد مشاهدات :667

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

--1399 / 05 / 05  -9:7 تعداد مشاهدات :839

دانشگاه علوم پزشکی البرز در نظر دارد:

--1399 / 02 / 20  -7:54 تعداد مشاهدات :919

دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نظر دارد:

--1399 / 02 / 07  -11:59 تعداد مشاهدات :961

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نظر دارد:

--1399 / 02 / 07  -11:56 تعداد مشاهدات :890

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله در نظر دارد:

--1399 / 02 / 02  -13:17 تعداد مشاهدات :1120

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در نظر دارد:

--1399 / 01 / 26  -8:58 تعداد مشاهدات :899

دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد:

--1398 / 12 / 19  -12:52 تعداد مشاهدات :968

 

--1401 / 01 / 16  -10:3 تعداد مشاهدات :170


--1400 / 06 / 16  -13:11 تعداد مشاهدات :328


--1400 / 04 / 07  -12:45 تعداد مشاهدات :384


--1400 / 02 / 27  -9:41 تعداد مشاهدات :499


--1400 / 01 / 28  -9:27 تعداد مشاهدات :889


--1400 / 01 / 24  -12:11 تعداد مشاهدات :573


--1400 / 01 / 24  -12:5 تعداد مشاهدات :614


--1400 / 01 / 14  -11:11 تعداد مشاهدات :562


--1399 / 09 / 12  -11:19 تعداد مشاهدات :769

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:

--1399 / 08 / 25  -12:30 تعداد مشاهدات :665


--1399 / 08 / 05  -10:29 تعداد مشاهدات :856


--1399 / 06 / 30  -12:26 تعداد مشاهدات :753