2:06:14 AM 1397 / 03 / 04
   

   


سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Researchکمیته تحقیقات دانشجویی

 

--1397 / 03 / 03  -11:20 تعداد مشاهدات :7

امور کارگاهها برگزار می کند...

--1397 / 03 / 01  -13:34 تعداد مشاهدات :30

کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری مامایی برگزار می کند:

--1397 / 02 / 29  -10:34 تعداد مشاهدات :29


--1397 / 02 / 27  -12:33 تعداد مشاهدات :35

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی برگزار می کند:

--1397 / 02 / 25  -8:54 تعداد مشاهدات :40

کمیته تحقیقات دانشکده دندانپزشکى برگزار می کند:

--1397 / 02 / 24  -13:15 تعداد مشاهدات :38


--1397 / 02 / 22  -11:59 تعداد مشاهدات :28


--1397 / 02 / 22  -10:40 تعداد مشاهدات :28

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی برگزار می کند:

--1397 / 02 / 17  -8:25 تعداد مشاهدات :49

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری مامایی برگزار می کند:

--1397 / 02 / 17  -8:7 تعداد مشاهدات :62

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد...

--1397 / 02 / 04  -8:17 تعداد مشاهدات :37

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد...

--1396 / 12 / 28  -8:35 تعداد مشاهدات :64

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر دارد...

--1396 / 12 / 28  -8:19 تعداد مشاهدات :61

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نظر دارد...

--1396 / 12 / 16  -8:13 تعداد مشاهدات :105

دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نظر دارد...

--1396 / 12 / 14  -9:23 تعداد مشاهدات :80

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد...

--1396 / 12 / 10  -8:17 تعداد مشاهدات :90

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نظر دارد...

--1396 / 12 / 09  -8:30 تعداد مشاهدات :89

دانشگاه علوم پزشکی یزد در نظر دارد...

--1396 / 12 / 07  -12:31 تعداد مشاهدات :100

 
کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری مامایی برگزار می کند:

--1397 / 02 / 29  -13:34 تعداد مشاهدات :5

کمیته تحقیقات دانشکده دندانپزشکى برگزار می کند:

--1397 / 02 / 24  -13:23 تعداد مشاهدات :12

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی برگزار می کند:

--1397 / 02 / 17  -8:30 تعداد مشاهدات :17

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری مامایی برگزار می کند:

--1397 / 02 / 17  -8:15 تعداد مشاهدات :16

کمیته تحقیقات دانشکده پزشکى برگزار می کند:

--1397 / 02 / 09  -11:10 تعداد مشاهدات :30

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی برگزار می کند:

--1397 / 02 / 03  -11:54 تعداد مشاهدات :35

کمیته تحقیقات دانشجویى برگزار می کند:

--1397 / 01 / 22  -11:41 تعداد مشاهدات :61

افتخار آفرینی تیم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان...

--1396 / 12 / 23  -9:57 تعداد مشاهدات :92

کمیته تحقیقات دانشکده ی پرستاری و مامایی برگزار می کند:

--1396 / 12 / 15  -10:26 تعداد مشاهدات :103


--1396 / 12 / 13  -9:43 تعداد مشاهدات :94

کمیته تحقیقات دانشکده ی بهداشت برگزار می کند:

--1396 / 12 / 13  -9:28 تعداد مشاهدات :88


--1396 / 10 / 06  -14:6 تعداد مشاهدات :248