2:33:28 AM 1400 / 08 / 04
   

   


سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Researchکمیته تحقیقات دانشجویی

 

--1400 / 07 / 26  -8:28 تعداد مشاهدات :41


--1400 / 07 / 19  -13:49 تعداد مشاهدات :115


--1400 / 07 / 18  -10:44 تعداد مشاهدات :37


--1400 / 07 / 18  -10:37 تعداد مشاهدات :40


--1400 / 07 / 12  -13:55 تعداد مشاهدات :52

معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار می کند:

--1400 / 07 / 10  -10:40 تعداد مشاهدات :68


--1400 / 07 / 07  -11:56 تعداد مشاهدات :72


--1400 / 07 / 06  -9:42 تعداد مشاهدات :103


--1400 / 07 / 06  -9:29 تعداد مشاهدات :72


--1400 / 07 / 06  -9:18 تعداد مشاهدات :80

 

--1400 / 05 / 09  -9:19 تعداد مشاهدات :163


--1400 / 04 / 13  -12:29 تعداد مشاهدات :197


--1400 / 03 / 23  -12:22 تعداد مشاهدات :233


--1399 / 12 / 04  -13:55 تعداد مشاهدات :496


--1399 / 12 / 04  -10:15 تعداد مشاهدات :436


--1399 / 12 / 04  -9:34 تعداد مشاهدات :452


--1399 / 12 / 04  -9:21 تعداد مشاهدات :384


--1399 / 11 / 20  -12:17 تعداد مشاهدات :416

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

--1400 / 02 / 04  -13:57 تعداد مشاهدات :337

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

--1399 / 05 / 05  -9:7 تعداد مشاهدات :602

دانشگاه علوم پزشکی البرز در نظر دارد:

--1399 / 02 / 20  -7:54 تعداد مشاهدات :692

دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نظر دارد:

--1399 / 02 / 07  -11:59 تعداد مشاهدات :731

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نظر دارد:

--1399 / 02 / 07  -11:56 تعداد مشاهدات :681

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله در نظر دارد:

--1399 / 02 / 02  -13:17 تعداد مشاهدات :846

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در نظر دارد:

--1399 / 01 / 26  -8:58 تعداد مشاهدات :677

دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد:

--1398 / 12 / 19  -12:52 تعداد مشاهدات :740

 

--1400 / 06 / 16  -13:11 تعداد مشاهدات :69


--1400 / 04 / 07  -12:45 تعداد مشاهدات :174


--1400 / 02 / 27  -9:41 تعداد مشاهدات :256


--1400 / 01 / 28  -9:27 تعداد مشاهدات :596


--1400 / 01 / 24  -12:11 تعداد مشاهدات :322


--1400 / 01 / 24  -12:5 تعداد مشاهدات :323


--1400 / 01 / 14  -11:11 تعداد مشاهدات :325


--1399 / 09 / 12  -11:19 تعداد مشاهدات :567

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:

--1399 / 08 / 25  -12:30 تعداد مشاهدات :456


--1399 / 08 / 05  -10:29 تعداد مشاهدات :612


--1399 / 06 / 30  -12:26 تعداد مشاهدات :548


--1399 / 03 / 24  -13:47 تعداد مشاهدات :640